Från natur­ka­ta­strof av ofant­li­ga mått till stor­ska­lig indu­stri vid Bil­ling­ens nordspets

Följ med på en vand­ring vid Sto­lan, där vi föl­jer spå­ren från både istid och gruv­ar­be­ta­re. Här i sko­gen dan­sa­des det på kväl­lar­na på dans­ba­nan, men på dagar­na slet man i sten­brott och gru­va för att tjä­na sitt leve­bröd. Vil­ka verk­tyg använ­de man och vad leta­de man efter inne i Bil­ling­ens Alun­skif­fer egent­li­gen? Och hur går det till när man släc­ker kalk? Bir­ger Wall­ström vars far ägde kalk­bru­ket som lig­ger på plat­sen kom­mer att visa oss hur det gick till.

Vi kom­mer ock­så bac­ka histo­ri­en ca 11000 år då den sista isti­den drog för­bi och läm­na­de dju­pa spår i natu­ren, och vi kom­mer visa och berät­ta om var­för natu­ren ser ut som den gör just här. Innan vi bör­jar vår vand­ring så avnju­ter vi en här­lig lunch ute i det fria.

Läs mer och anmäl dig