Nu lig­ger årets Mat och Upp­le­vel­se­vand­ring­ar uppe. 2023 görs en serie vand­ring­ar till­sam­mans med kun­ni­ga, loka­la gui­de­fö­re­tag, Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park och Visit Ska­ra­borg. I år erbju­der vi två oli­ka vari­an­ter – en med mat och en med fika. De oli­ka vand­ring­ar­na kan vara oli­ka utma­na­de, läs all­tid vad var­je enskild vand­ring inne­hål­ler. Alla vand­ring­ar­na har gemen­samt att vi ger oss ut i ca 3 tim­mar och får spän­nan­de kun­skap om det uni­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! Läs om alla vand­ring­ar­na här