I vår akti­vi­tets­ka­len­der lig­ger nu årets vand­ring­ar uppe! Klic­ka in på https://www.platabergensgeopark.se/aktivitetskalender/

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt. Trots rådan­de läge tyc­ker vi att det är vik­tigt med menings­ful­la och häl­so­sam­ma akti­vi­te­ter ute i natu­ren och det­ta gäl­ler för våra akti­vi­te­ter i år:

☘️ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 per­so­ner och ibland mind­re, på var­je aktivitet
☘️ Alla akti­vi­te­ter kom­mer vara utom­hus där det finns möj­lig­het att hål­la bra avstånd till varandra
☘️ Själv­klart ska en bara kom­ma på akti­vi­te­ten om en är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start

Vi kom­mer ha någ­ra oli­ka typer aktiviteter:
🍎 Mat­vand­ring­ar där en lyx­ig lagad mål­tid från en lokal pro­du­cent ingår. Des­sa är lite läng­re, ca tre timmar.
🍎 Natur­vand­ring­ar där fika från en lokal pro­du­cent ingår. Lite kor­ta­re, ca två timmar.
🍎 Före­läs­ning­ar och kor­ta­re guid­ning­ar utan mat.

En del vand­ring­ar är mer fysiskt utma­nan­de, en del har mer fokus på indu­stri­histo­ria, en del mer på natur och geo­lo­gi. Vi hop­pas att det ska fin­nas något för alla!