Ber­gen som leve­bröd — då och nu

Änt­li­gen kan vi lan­se­ra en ny del av vår hem­si­da — näm­li­gen med redak­tio­nellt inne­håll! Lagom till jul finns det spän­nan­de artik­lar att läsa, och mer kom­mer kom­ma det närms­ta året.

Det här är en sats­ning som finan­sie­ras av Lea­der Nord­väst­ra Ska­ra­borg samt Lea­der Öst­ra Ska­ra­borg, och dess­utom av fyra spar­banks­stif­tel­ser: Swed­bank genom Spar­banks­stif­tel­sen Alfa, Spar­banks­stif­tel­sen Lid­kö­ping, Spar­banks­stif­tel­sen Ska­ra­borg samt Åse-Vis­te fon­den. Tack för att ni gör det möjligt!

I Ber­gen som leve­bröd kom­mer vi pub­li­ce­ra berät­tel­ser kopp­lat till pla­tå­ber­gens industri­arv — ber­gen som leve­bröd förr i tiden — samt lyf­ta hur ber­gen kan vara ett leve­bröd i nutid, genom turism.

Vi kom­mer få djup­dy­ka i många spän­nan­de histo­ri­er och möta fan­tas­tis­ka män­ni­skor. Till exem­pel Lutt­ra-Anki som star­ta­de gui­de­fö­re­tag, brö­der­na Bos­se och Bir­ger — den sista gene­ra­tio­nens kalk­ar­be­ta­re, och Bengt, man­nen som nog är den enda pri­vat­per­so­nen i värl­den som äger en kärn­tek­nisk anlägg­ning vid Ran­stad, söder om Skövde.

Gå in och läs mer HÄR

Någ­ra av artik­lar­na kom­mer vi pub­li­ce­ra i ett tryckt maga­sin lagom till som­ma­ren 2023, och vi kom­mer även anord­na en del berät­tar­kväl­lar där vi får dela berät­tel­ser om vårt spän­nan­de industriarv.

Håll er upp­da­te­ra­de — det kom­mer mer!