Geo­kids Eke­ha­gen är ett läger under två dagar där vi upptäc­ker det häf­ti­ga med natur,geo­lo­gi och forn­tid! I år finns två till­fäl­len att väl­ja på under förs­ta vec­kan i augusti.

Hur lev­de och använ­de man natu­ren på sten­ål­dern?
Hur gör man upp en eld? Hur fun­kar en vulkan?

Platå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett dagläger över två dagar där vi vill upp­munt­ra barn att upp­täc­ka natur, geo­lo­gi och vår histo­ria. I år finns två till­fäl­len att väl­ja på. Tillsam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de aktivite­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se för hur vik­tigt det är att ta hand om vårt fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap!

Exem­pel på akti­vi­te­ter:
Bygga och ska­pa ett
vul­kan­ut­brott

Laga mat på storm­kök
och vid elden

Lekar
Flint­slag­ning
Fos­sil­knack­ning
Padd­la stockbåt

VAR: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­by utan­för Åsarp, Fal­kö­pings kommun.
FÖR VEM: Barn mel­lan 912 år boen­de i Pla­tå­ber­gens Geo­parks kom­mu­ner: Troll­hät­tan, Väners­borg, Grästorp, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de och Falköping
DATUM & TID: Välj ett av två tillfällen:
LÄGER 1: Mån­dag 31 juli och tis­dag 1 augusti, kl 10.00–16.00, ej övernattning.
LÄGER 2: Tors­dag 3 augusti och fre­dag 4 augusti, kl 10.00–16.00, ej övernattning.
AVGIFT: 300 kr. Olycks­falls­för­säk­ring via Sve­dea ingår.
LEDA­RE: Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens forntidsby.
INFOR­MA­TION: Mat och fika ingår.Det finns till­gång till toa­lett och vat­ten på områ­det läs mer om till­gäng­lig­het på: www.ekehagen.se

Anmä­lan sker via Stu­di­e­främ­jan­det på föl­jan­de länk: www.bit.ly/3sAx5XA