Hur kan man berät­ta om geo­lo­gi? Den­na och and­ra frå­gor besva­ras på geo­tu­ris­mworks­hop den 27–28 april på Hög­sko­lan i Sköv­de. Works­ho­pen vän­der sig till dig som är gui­de eller som arbe­tar inom besöksnä­ring­en eller med för­med­ling på annat sätt. Works­ho­pen är ett samar­range­mang mel­lan SGU och Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geopark.

Läs mer och anmäl dig på:

https://www.sgu.se/geoturismworkshop-2023