Aktivitetskalender

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Råbäcks kalkbruk

By 12 maj, 2020juli 28th, 2020No Comments

Väl­kom­men att “gå i kal­ken” — En vand­ring i indu­stri­histo­ri­ans fot­steg! Vår kun­ni­ge gui­de Jonas Lind tar oss med till en inte allt för avläg­sen tid då Kin­ne­kul­le gav arbe­te åt många inom kalk­brän­nings­in­du­strin. Ste­nen dom bröt har tagit åtskil­li­ga mil­jo­ner år att skapas…

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

Datum: 1 augusti

Start och slut: Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri (glasski­os­ken)

Tid: kl. 10:00 till ca kl 12:00

Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “RÅBÄCKS KALKBRUK2” vid anmä­lan, tele­fon­num­mer samt ange antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar svin på maten)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Längd: Ca 3,3 km vand­ring på platt och slätt led.

Hur krä­van­de: 1
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.