Aktivitetskalender

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Val­le — Drottningkullen

Följ med till fan­tas­tis­ka Val­le! Senas­te isti­den har for­mat det­ta böl­jan­de kame­land­skap. Vi vand­rar i natur­skö­na Höjen­torp-Drott­ning­kul­lens natur­re­ser­vat där både geo­lo­gi och kul­tur­histo­ria är högst påtag­lig. En gång i tiden stod här en konung­a­bo­stad som fick ett has­tigt slut en natt i sep­tem­ber 1722…

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika­kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

Datum: 13 juni

Start och slut: Natur­re­ser­vats-par­ke­ring­en Höjen­torp, Skara
GPS: 58.412749, 13.638825

Tid: kl.16:00 till ca kl 18:00

Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “VALLE1” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Längd: ca 3 km

Hur krä­van­de: 1
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.