Upp­lev platåbergs­landskapets industrihistoria

Män­ni­skor­na och ber­gen som resurs

Män­ni­skor­na i pla­tå­bergs­land­ska­pet har i alla tider haft ett eko­no­miskt och emo­tio­nellt band till ber­gen. Ber­gen har ska­pat möj­lig­het till sten­brott, kalk­brän­ning, kvarnstens­gru­vor, sten­hug­ge­ri­er, olje- och ura­nut­vin­ning. Ber­gen har varit, och är fort­fa­ran­de, en vik­tigt resurs som män­ni­skor­na liv­närt sig på. Idag är det mesta ned­lagt men spå­ren finns kvar på många plat­ser.  Här kan du för­dju­pa dig och hit­ta till des­sa plat­ser för att glän­ta på ett föns­ter till dåti­dens vardag.

BESÖKS­MÅL – STE­NEN SOM LEVEBRÖD

Thors­bergs stenbrott

Olje­ko­ken i Gössäter

Tom­tens kalkbrott

Cemen­tas nor­ra stenbrott

Råbäcks kalk­bruk

Ran­stads­ver­ket

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Kin­­ne-Kle­va skif­fer­ol­je­verk och gruva

Gös­sä­ter meka­nis­ka stehuggeri

Dia­bas­brot­tet på Hunneberg*

Sil­­ver­­fal­­let-Karl­s­­fors*

Väst­ra Tun­hems kalkgruvor*

Lil­la Stolan

Sto­ra sten­brot­tet på Kinnekulle

Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Lug­nås qvarnstensgruva*