Ett styc­ke jordhistoria

En tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år

Geo­lo­gi är histo­ria. Jor­dens histo­ria. Genom att besö­ka geo­lo­gis­ka plat­ser i pla­tå­bergs­land­ska­pet kan du resa i tiden – fle­ra mil­jo­ner år. Var­je plats är en pus­sel­bit, som till­sam­mans berät­tar en histo­ria som bör­jar för 1700 mil­jo­ner år sedan. Då låg det en bergs­ked­ja hög som Ander­na här! Bergs­ked­jan sli­pa­des lång­samt ner till en plan urbergs­y­ta. Jor­dens kon­ti­nen­ter är i stän­dig rörel­se runt klo­tet. För 500 mil­jo­ner år sedan låg Väst­gö­tas­lät­ten nere vid ekva­torn. Bergar­ter­na i pla­tå­ber­gen berät­tar hur sedi­ment och djur­liv föll till bot­ten i ett grunt hav och blev till sten och fossil.

Någ­ra hund­ra mil­jo­ner år sena­re steg det upp mag­ma från jor­dens inre som stel­na­de inne i sedi­ment­lag­ren – det vi idag ser som bergar­ten dia­bas, pla­tå­ber­gens hät­ta. Näs­tan fram­me i nutid var kli­ma­tet kallt, och en kilo­me­ter­tjock is täck­te våra pla­tå­berg. När isen sedan bör­ja­de smäl­ta for­sa­de smält­vat­ten ut från en issjö i en jät­te­lik stört­flod, pre­cis norr om Bil­ling­en. Pus­sel­bi­tar­na finns där­u­te, i land­ska­pet. Vill du upp­täc­ka dem och föl­ja med på tidsresan?

Besöks­mål – Ett styc­ke jordhistoria