Alle­mans­rät­ten

Sve­ri­ges natur är öppen för alla tack vare alle­mans­rät­ten. Led­or­den “inte stö­ra, inte för­stö­ra” sum­me­rar alle­mans­rät­ten väl. Men det finns skyd­da­de områ­den där strik­ta­re reg­ler gäller.

Vad är allemansrätten?

Vår svens­ka alle­mans­rätt är fan­tas­tisk. Den gör det fritt fram att vand­ra, cyk­la, padd­la kanot, ploc­ka bär och täl­ta näs­tan var du vill. Natur­ligt­vis är det vik­tigt att visa hän­syn mot mar­kä­ga­re, djur, natur och and­ra män­ni­skor. Det finns vis­sa begräns­ning­ar i alle­mans­rät­ten, exem­pel­vis när du befin­ner dig i käns­li­ga mil­jö­er och nära pri­va­ta bostä­der. Men på de all­ra fles­ta plat­ser får du vis­tas helt obe­hind­rat i natu­ren. Det är unikt för Sve­ri­ge och ett fåtal and­ra län­der. Alle­mans­rät­ten är allt­så myc­ket vik­tig för allas möj­lig­het att upp­le­va naturen.

Läs mer om allemansrätten

Skyd­dad natur och käns­li­ga miljöer

I Pla­tå­ber­gens Geo­park har vi många natur­re­ser­vat. Var­je natur­re­ser­vat är unikt och har där­för egna reg­ler, som kal­las före­skrif­ter, för att beva­ra natur­vär­de­na som finns på plat­sen. Här gäl­ler allt­så inte alle­mans­rät­ten. Före­skrif­ter­na hit­tar du all­tid på skyl­tar vid reser­va­tet och på Läns­sty­rel­sens hem­si­da kan du söka på alla natur­re­ser­vat och se vil­ka före­skrif­ter som gäl­ler för områ­det du ska besö­ka. Till­sam­mans hjälps vi åt att ta hand om vår vack­ra natur.

Sök besöks­mål på Länsstyrelsen.se