Vand­ring­ar 2023

Mat- och upp­le­vel­se­vand­ring i det världs­u­ni­ka platåbergslandskapet

2023 görs en serie vand­ring­ar i det nyli­gen av Une­sco utnämn­da pla­tå­bergs­land­ska­pet till­sam­mans med kun­ni­ga, loka­la gui­de­fö­re­tag, Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park och Visit Ska­ra­borg. I år erbju­der vi två oli­ka vari­an­ter – en med mat och en med fika. De oli­ka vand­ring­ar­na kan vara oli­ka utma­na­de, läs all­tid vad var­je enskild vand­ring inne­hål­ler. Alla vand­ring­ar­na har gemen­samt att vi ger oss ut i ca 3 tim­mar och får spän­nan­de kun­skap om det uni­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! 

Väl­kom­men ut med oss i det världs­u­ni­ka platåbergslandskapet! 

16 april (Mat­vand­ring)

Vand­ring på Åsle mosse

Har du besökt en rik­tigt gam­mal torv­mos­se någon gång? I Åsle lig­ger en mos­se som bär tyd­li­ga spår av Åsle­bor­nas torv­täk­ter genom århund­ran­den. Mos­sen är en rest efter en smält­vat­ten­sjö — Åsleis­sjön — som fanns här under den senas­te isti­den. Följ med på gui­dad vand­ring till­sam­mans med Anki på FalbygdsTurism.
Mer infor­ma­tion
1 maj (Fika­vand­ring)

Vrå­hå­lan, Mösseberg

– Lod­rä­ta bran­ter & fan­tas­tisk natur!
Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tisk utsikt och vac­ker natur. I maj så för­vand­las Vrå­hå­lan och dess ras­bran­ter till ett para­dis med vår­blom­mor och fågelsång. Häng med på en gui­dad vand­ring med berät­tel­ser om Mös­se­berg och natur­re­ser­va­tet med dess uni­ka natur, histo­ria och geo­lo­gi. Med som gui­de har du Anki från Falbygdsturism.
Mer infor­ma­tion
6 maj (Fika­vand­ring)

Ålle­berg

– Guld­skat­ter, myter & magis­ka vatten
Häng med till det uni­ka och mytomspun­na Ålle­berg. En vand­ring till­sam­mans med Anki från Fal­bygdsTu­rism. Med fokus på geo­lo­gi och ber­gets spän­nan­de säg­ner och histo­ria tar vi oss från pla­tån ner till ännen och upp igen. Efter vand­ring­en bjuds det på gofi­ka och vac­ker utsikt från Västhanget.
Mer infor­ma­tion
13 maj (Fika­vand­ring)

Bor­gun­da­ber­get

Väl­kom­na på en gröns­kan­de vand­ring på ett av våra mins­ta pla­tå­berg. Maj månad är magisk på våra Väst­göts­ka pla­tå­berg. Eftersom de har en väl­digt vari­e­rad natur med bland annat blom­man­de betes­ha­gar och ädellövskog så finns det myc­ket att tit­ta på så här års och Bor­gun­da­ber­get är ing­et undan­tag. Efter vägen får du veta mer om Bor­gun­da­ber­gets oli­ka natur­ty­per och hur det kom­mer sig att det kan vari­e­ra så myc­ket på det­ta lil­la berg.
Mer infor­ma­tion
28 maj (Mat­vand­ring)

Kin­ne­kul­le – Häl­le­kis Säteri

– Upp­lev Kin­ne­kul­les Grand Canyon och dof­ten av ramslök
Följ med på en vand­ring på det blom­man­de ber­get, Kin­ne­kul­le. En vand­ring där vi till­sam­mans med Anni­ca från Kin­ne­kul­le Turism tar oss från Hel­le­kis Säte­ri upp till den röda kalk­ste­nen i sto­ra sten­brot­tet. Där ifrån går vi ner genom munkäng­ar­na och ramslö­ken. Vida­re tar vi oss för­bi Råbäcks slott för att sedan åter­kom­ma till Hel­le­kis Säte­ri där vi avslu­tar med en välsma­kan­de lunch som Mikael & Fred­rik ifrån Kök & Träd­gårds­café tilla­gar mat med råva­ror efter säsong.
Mer infor­ma­tion
11 juni (Mat­vand­ring)

Söd­ra Hun­ne­bergs kle­var och sjöar

– En lite lyx­i­ga­re vand­ring med brunch!
Vi kom­mer längs sti­gar­na pra­ta och tit­ta på hur ber­get har gett för­ut­sätt­ning­ar till män­ni­skor genom tiden.
Efter ca hal­va vand­ring­en kom­mer vi pau­sa för brunch som lagas på plats. Söd­ra Hun­ne­berg bju­der på en fan­tas­tisk vac­ker ädellövskog, kalk­brott, för­svars­mu­rar, bomstu­ga, kvarn­bäc­kar och kan även om än kanske lite otip­pat stolt­se­ra med Hun­ne­bergs högs­ta punkt.
Mer infor­ma­tion
16 juni

Kin­ne­kul­le

– After work guid­ning på Kin­ne­kul­les topp
Följ med upp till top­pen av Kin­ne­kul­le. En vand­ring där vi till­sam­mans med Anni­ca från Kin­ne­kul­le Turism tar oss från Kin­ne­kul­le­går­den upp på top­pen av Hög­kul­len. Vi tar en när­ma­re titt på utsikts­tor­net, drott­ning­s­te­nen och nju­ter av utsik­ten. Vand­ring­en avslu­tas vid vin­dar­nas tem­pel med utsikt ut över slätt­land­ska­pet. Här avnju­ter vi ett glas bub­bel eller ett glas kom­bu­cha med jord­gub­bar, cho­klad och små kakor.
Mer infor­ma­tion
9 juli (Fika­vand­ring)

Ålle­berg

– Guld­skat­ter, myter & magis­ka vatten
Häng med till det uni­ka och mytomspun­na Ålle­berg. En vand­ring till­sam­mans med Anki från Fal­bygdsTu­rism. Med fokus på geo­lo­gi och ber­gets spän­nan­de säg­ner och histo­ria tar vi oss från pla­tån ner till ännen och upp igen. Efter vand­ring­en bjuds det på gofi­ka och vac­ker utsikt från Västhanget.
Mer infor­ma­tion
13 augusti (Fika­vand­ring)

Mös­se­berg

– Vand­ring på Mös­se­bergs öst­ra slutt­ning  i lövskogs­lun­dar och kurortsmiljö
Natur­re­ser­va­tet på pla­tå­ber­get Mös­se­bergs öst­ra sida bju­der på en fan­tas­tisk natur med en ädellövs­skog, rik på arter som är typis­ka för Väs­ter­göt­lands pla­tå­berg. Vi vand­rar den sling­ran­de sti­gen upp till top­pen där vi får en mag­ni­fik utsikt över Fal­kö­ping och blå­nan­de berg. Du får berät­tel­ser om utsikts­torn, natur, kurorts­hi­sto­ria och geo­lo­gi. Häng med på en gui­dad vand­ring med Anki från FalbygdsTurism.
Mer infor­ma­tion
10 sep­tem­ber (Mat­vand­ring)

Åsle

– Vand­ring på Åsle mosse
Har du besökt en rik­tigt gam­mal torv­mos­se någon gång?
I Åsle lig­ger en mos­se som bär tyd­li­ga spår av Åsle­bor­nas torv­täk­ter genom århund­ran­den. Mos­sen är en rest efter en smält­vat­ten­sjö — Åsleis­sjön — som fanns här under den senas­te isti­den. Följ med på gui­dad vand­ring till­sam­mans med Anki på FalbygdsTurism.
Mer infor­ma­tion
24 sep­tem­ber (Fika­vand­ring)

Hun­ne­berg

– Gyl­le­ne spi­ken, myter & sägner
En upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga med vack­ra kle­var, sjö­ar och skö­na vyer över bygden.
Under den­na vand­ring kom­mer vi bju­da på en lyx­ig fikaupp­le­vel­se innan vand­ring­en med influ­en­ser av Hun­ne­berg och platåbergsbygden.
Under vand­ring­en gui­dar vi om dom världs­u­ni­ka pla­tå­ber­gen och var­för områ­det ser ut som det gör.
Mer infor­ma­tion
1 okto­ber (Fika­vand­ring)

Varvs­ber­get

– Höst­vand­ring i Kungslena
Väl­kom­na på en vac­ker vand­ring på Varvsberget!
På Varvs­ber­gets nor­ra del, strax söder om Kungs­le­na kyr­ka, lig­ger natur­re­ser­va­tet Lena borg. Natu­ren här är lika omväx­lan­de som vac­ker och från Höge­klint är utsik­ten över land­ska­pet fan­tas­tisk. Smar­rig fral­la med söt kaka ingår!
Mer infor­ma­tion