Senas­te artikeln

När värl­den kom till Häggum

Ran­stads­ver­kets histo­ria, del 1. Mel­lan fem pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land finns en plats som är en vik­tig pus­sel­bit i vårt lands för­svars- och ener­gi­histo­ria. Här lig­ger Ran­stads­ver­ket, en del av en svensk ambi­tion att utvin­na uran ur alun­skif­fer för att pro­du­ce­ra kärn­kraft och egna kärnvapen.
Läs mer

I vårt pro­jekt “Ber­gen som leve­bröd” lyf­ter vi fram hur män­ni­skor levt med pla­tå­ber­gen som resur­ser i alla tider. Från de liv­gi­van­de käl­lor som spring­er ur ber­gen till bergar­ter som bru­tits för att få fram vik­tigt råma­te­ri­al. Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft både ett eko­no­miskt och ett emo­tio­nellt band till ber­gen. I ett antal artik­lar berät­tar vi om por­lan­de käl­lor, kvarnstens­bryt­ning, kalkbränning, olje­till­verk­ning och ura­nut­vin­ning (!). Men det är inte bara artik­lar om indu­stri­histo­ria. Hur lever vi av pla­tå­ber­gen idag?