Senas­te artikeln

Bland utsikts­plat­ser och körs­bärs­blom — tidig turism i platåbergslandskapet

Pla­tå­bergs­land­ska­pet tycks i alla tider ha loc­kat besö­ka­re som sökt kon­temp­la­tion och upp­le­vel­ser. Hur ser vi idag på de besöks­mål och plat­ser som var på tape­ten för 150 år sedan? Vi dyker ner i turis­mens barn­dom bland utsikts­plat­ser, kuror­ter och bärsöndagar.
Läs mer

I vårt pro­jekt “Ber­gen som leve­bröd” lyf­ter vi fram hur män­ni­skor levt med pla­tå­ber­gen som resur­ser i alla tider. Från de liv­gi­van­de käl­lor som spring­er ur ber­gen till bergar­ter som bru­tits för att få fram vik­tigt råma­te­ri­al. Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft både ett eko­no­miskt och ett emo­tio­nellt band till ber­gen. I ett antal artik­lar berät­tar vi om por­lan­de käl­lor, kvarnstens­bryt­ning, kalkbränning, olje­till­verk­ning och ura­nut­vin­ning (!). Men det är inte bara artik­lar om indu­stri­histo­ria. Hur lever vi av pla­tå­ber­gen idag?