Att vara del av det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket kny­ter minst sagt sam­man värl­den och öpp­nar för nya kon­tak­ter och sam­ar­be­ten. Baha­reh Sama­ni är en mas­ter­stu­dent från Iran som bor i Por­tu­gal och som skri­vit sin mas­terupp­sats om turist­pro­duk­ter i Pla­tå­ber­gens Geo­park — när­ma­re bestämt “geo­pro­duk­ter”. Vi ställ­de någ­ra frå­gor till Baha­reh som nu avslu­tat sin utbildning.

 

Kan du berät­ta lite om dig själv och din bak­grund? Var­för blev du intres­se­rad av turism i geoparker?

Min aka­de­mis­ka bak­grund är inom IT, men min pap­pa är geo­log så geo­lo­gi finns i mitt blod. En dag frå­ga­de jag min pap­pa vad han skul­le gjort annorlun­da i sin kar­riär om han kun­de resa till­ba­ka i tiden, och han berät­ta­de då för mig om kon­cep­tet geo­tu­rism* och hur det fasci­ne­ra­de honom. Det fång­a­de även mig direkt och ett nytt även­tyr bör­ja­de! Jag gick en kurs som geo-gui­de vid GEO­HIM-insti­tu­tet i Iran och jag var en av de bäs­ta stu­den­ter­na trots att de fles­ta and­ra som gick där hade bak­grund som geo­lo­ger. Som ett resul­tat av det bör­ja­de jag tän­ka på att jag skul­le utveck­la min aka­de­mis­ka kar­riär inom ämnet och job­ba med det i framtiden.

Vad är en geoprodukt?

Det är en pro­dukt som är direkt kopp­lad till ett geo­gra­fiskt områ­de, och som är inspi­re­rad av geo­lo­gin, bio­lo­gin eller kul­tur­ar­vet i områ­det, helst något som är unikt för just den plat­sen och pro­du­ce­rat lokalt med loka­la råvaror/ mate­ri­al (eller åtminsto­ne natio­nel­la råvaror/ mate­ri­al). Mil­jö­mäs­si­ga och etis­ka prin­ci­per ska själv­klart ock­så föl­jas vid pro­duk­tio­nen. För­u­tom en eko­no­misk för­tjänst kan pro­duk­ten ock­så ha and­ra för­de­lar: den kan ge kun­skap, bidra till beva­ran­de av natur/ kul­tur­vär­den, och även hjäl­pa till att mark­nads­fö­ra ett område.

Kan du ge något exem­pel på en ”geo­pro­dukt” som du före­slår för Pla­tå­ber­gens Geopark?

En som jag själv tyc­ker myc­ket om är det jag kal­lar ”ordo­vicis­ka kloc­kan” som är kopp­lat till besöks­må­let Gyl­le­ne Spi­ken**. På den här plat­sen hand­lar det om geo­lo­gisk tids­ska­la, och där­för var det kul att kopp­la till det med ett objekt som ock­så hand­la­de om tid.

Till sist, har du lärt dig något om vår geo­park som du inte viss­te tidigare? 

Jag har lärt mig mas­sor! Till exem­pel att det finns de här sto­ra plat­ta berg­grundsy­tor­na tack vare gam­la ero­sions­pro­ces­ser, och hur många oli­ka fos­sil som finns i områ­det, spe­ci­ellt mari­na fos­sil. Och såklart att det finns fos­si­la meteoriter!

 

 

* Geo­tu­rism är defi­ni­e­rat som: ”En typ av natur­tu­rism som spe­ci­fikt foku­se­rar på land­ska­pet och geo­lo­gin. Den fram­hål­ler vär­det av turism för geo­lo­gis­ka besöks­mål, för beva­ran­det av geo­lo­gisk mång­fald och för för­dju­pad kun­skap i geo­ve­ten­skap genom upp­le­vel­ser och inlär­ning. Det­ta upp­nås genom besök till geo­lo­gis­ka områ­den, använ­dan­det av ”geos­ti­gar” och utsikts­punk­ter, gui­da­de turer, geo­ak­ti­vi­te­ter och besökscen­ter vid geo­lo­gis­ka besöks­mål”. (Newso­me & Dow­ling, 2010)

** Läs mer om Gyl­le­ne spi­ken här: Gyl­le­ne spiken