Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park har vun­nit den årli­ga utmär­kel­sen som Årets Håll­bar­hets­k­liv (kom­mu­nalt ini­ti­a­tiv) som delas ut inom besöksnä­ring­en i Västsve­ri­ge! Utmär­kel­sen delas ut av Turistrå­det Västsve­ri­ge som en del av Håll­bar­hets­k­li­vet – ett ini­ti­a­tiv för en håll­bar besöksnä­ring. Dess­utom vanns kate­go­rin Pri­vat ini­ti­a­tiv av ett fan­tas­tiskt före­tag i pla­tå­bergs­land­ska­pet – näm­li­gen Wrå­går­den på Fal­byg­den. Hur­ra för oss!

Moti­ve­ring­en till vår vinst är:

“Genom ett lång­sik­tigt och mål­med­ve­tet arbe­te har nio kom­mu­ner ska­pat en sta­bil grund för sam­ver­kan. Utveck­ling­en av land­ska­pets uni­ka natur ska­par nya för­ut­sätt­ning­ar för en väx­an­de och håll­bar besöksnä­ring, utan att kom­pro­mis­sa med kom­man­de gene­ra­tio­ners möjligheter.”

Vi kän­ner oss väl­digt hed­ra­de att det arbe­te som vi gjort under fle­ra år upp­märk­sam­mas på det här sät­tet. Den senas­te tiden har det varit myc­ket som känts mörkt – krig, värl­den kom­mer mis­sa 1,5–gradersmålet, vi pus­har jord­sy­stem över tip­ping points mot osta­bi­la, okän­da till­stånd, och det före­kom­mer fak­ta­för­vräng­ning och kli­mat­för­ne­kel­se på plat­ser där man inte trod­de det var möj­ligt. Där­för känns det otro­ligt fint att något av det arbe­te vi för­sö­ker göra i pla­tå­bergs­land­ska­pet och i geo­par­ker värl­den över kanske spe­lar roll. Vårt vik­ti­gas­te bidrag mot en håll­bar värld, och en håll­bar besöksnä­ring, är kun­skaps­sprid­ning. Vi berät­tar om pla­ne­ten jor­den, geo­lo­gi, land­ska­pets utveck­ling, kul­tur­histo­ria, indu­stri­histo­ria, och hur vi män­ni­skor all­tid har och all­tid kom­mer behö­va anpas­sa oss för att över­le­va. Vi stär­ker de emo­tio­nel­la band som finns mel­lan män­ni­skan och land­ska­pet, för det är så vi bäst ska­par en vil­ja att beva­ra och för­änd­ra våra beteenden.

Tack alla som varit med oss på resan så långt – och som fort­sät­ter job­ba till­sam­mans med oss framåt!