Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker väx­er fort värl­den över — och det är verk­li­gen på tiden att Sve­ri­ge hop­par på tåget!

20 nya områ­den värl­den över har 2018 ansökt om att bli god­kän­da som Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker, och tre befint­li­ga geo­par­ker har ansökt om att få utö­ka sitt område.

Pla­tå­ber­gens Geo­park sat­sar på att skic­ka in en ansö­kan hös­ten 2019 om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geopark.

Läs mer om de nya ansök­ning­ar­na på http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/new-applications/