Vår face­book­si­da har inte ens varit uppe i två vec­kor när det pling­ar till i min tele­fon: nytt med­de­lan­de. Jag öpp­nar face­book. ”Hej! Jag heter Migu­el, och är geo­log i en geo­park i Mex­i­ko. Jag läs­te en kurs på Axe­val­la folk­hög­sko­la ett år… Jag är nu aktiv som med­lem i Svens­ka insti­tu­tet i Mex­i­ko och går och lär mig svens­ka en kväll i vec­kan. Kan vi hit­ta något sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan våra geoparker?”

Bre­vet är gans­ka typiskt för hur det fun­ge­rar mel­lan geo­par­ker värl­den över. 2015 del­tog jag på min förs­ta geo­parks­kon­fe­rens, i Rokua i Finland.

Den Euro­pe­is­ka Geo­parks­kon­fe­ren­sen 2017 var på Azorerna.

Jag som tidi­ga­re mest varit på veten­skap­li­ga geo­lo­gi­kon­fe­ren­ser slogs genast av hur avslapp­nad och famil­jär stäm­ning det var. Här möt­te man verk­li­gen kol­le­gor från hela värl­den, alla brann för att spri­da geo­parkskon­cep­tet och hjäl­pa and­ra pro­jekt fram­åt. Noll kon­kur­rens. Till och med i stad­gar­na för Une­sco Glo­bal Geo­parks står det att man ska vara aktiv del i det inter­na­tio­nel­la nät­ver­ket, och man upp­munt­rar till sam­ar­be­ten mel­lan geo­par­ker värl­den över. Som en god­känd Une­sco Glo­bal Geo­park del­tar man på två kon­fe­ren­ser per år, och som en geo­park som ska läm­na in en ansö­kan (en ”Aspi­ring Geo­park”) del­tar man på en kon­fe­rens per år.

Just pas­sio­nen för geo­par­ker som kon­cept och för­med­ling av geo­ve­ten­skap är något jag tror för­e­nar alla som job­bar med Une­sco Glo­bal Geo­parks. Men ofta är det ett arbe­te i mot­vind: geo­lo­gi ses på de fles­ta plat­ser bara som något som ska utvin­nas som en eko­no­misk resurs, kun­ska­pen om geo­lo­gi är låg hos all­män­he­ten och finan­siä­rer och poli­ti­ker bac­kar så fort man näm­ner ordet. ”Sten? Det är väl ing­et som kan loc­ka besö­ka­re?”. Att geo­par­ker rym­mer så myc­ket mer än bara sten, är något vi alla job­bar hårt för att för­med­la. Jag upp­le­ver att det är sam­ma pro­blem för geo­par­ker vart man än är i värl­den. Där­för blir kon­fe­ren­ser och sam­ar­bets­pro­jekt som möte­sa­re­nor ännu vik­ti­ga­re för att få stöd från varand­ra och dela med sig av erfa­ren­he­ter. Som pro­jekt­le­da­re för en geo­park är jag pri­vi­le­gi­e­rad som har kol­le­gor över hela värl­den som bac­kar och lyf­ter mig i mitt arbete.

And­ra spän­nan­de sam­ar­be­ten som jag sneg­lar på är en geo­park i Extre­ma­du­ra, Spa­ni­en, där våra tra­nor över­vint­rar var­je år. Att föl­ja tra­nor­nas resa mel­lan två geo­par­ker, det vore något? På väg till och från Extre­ma­du­ra fly­ger de dess­utom över en annan geo­park i Spa­ni­en, Bas­que Coast. Där job­bar Asi­er som geo­log. Han bru­kar skic­ka en bild till mig unge­fär så här års, när tra­nor­na sträc­ker norrut: ”Snart kom­mer de, Anna!”

Efter lite betän­ke­tid inser jag att Migu­el från Mex­i­ko och jag träf­fa­des redan 2016 på den Glo­ba­la Geo­parks­kon­fe­ren­sen i Eng­land. Då job­ba­de jag med geo­par­ker i Nor­ge, och även om han pra­ta­de svens­ka med mig för­stod jag inte att han bott mitt i pla­tå­bergs­land­ska­pet! Värl­den är liten, och med geo­par­ker har man vän­ner i näs­tan var­je hörn…

Det finns idag 127 geo­par­ker i 35 län­der värl­den över.

Läs mer om Une­sco Glo­bal Geo­parks på: www.unesco.org/geoparks
8th Inter­na­tio­nal Con­fe­rence on UNE­SCO Glo­bal Geo­parks: https://www.campigliodolomiti.it/lang/EN/pagine/dettaglio/ggn,187/ggn,1331.html