Kul­tur­hu­set i Grästorp tors­dag 8/2 kl 18.30

Kom för att ta del av det pågåen­de pro­jek­tet Pla­tå­ber­gens Geo­park som omfat­tar nio kom­mu­ner i Väs­ter­göt­land, med Grästorps kom­mun som pro­jekt­ä­ga­re. En geo­park är ett områ­de med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell bety­del­se – något som är unikt i värl­den. Det menar vi att vi har i vårt pla­tå­bergs­land­skap. Och just nu pågår arbe­tet för fullt inför ansö­kan 2019 om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­bal Geo­park!

Under rele­a­se­kväl­len möter du oss som job­bar med geo­par­ken och får infor­ma­tion om vårt uni­ka geo­lo­gis­ka land­skap. Dess­utom berät­tar någ­ra aktö­rer inom områ­det om sin verk­sam­het inom besöksnä­ring och geologi:

• Anna Ber­gen­gren — Pla­tå­ber­gens Geopark 

• Tor­björn Pers­son — Geo­lo­gi i platåbergslandskapet 

• Moni­ca Alfs­dot­ter — Kung­a­jakt­mu­se­et Älgens Berg 

• Eric Julihn — Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri 

• Pia Åkes­son — Qvarnstens­gru­van Minnesfjället 

• Maria Vre­te­mark — Kata gård i Varnhem 

Vi bju­der på dryck och enkla­re till­tugg. Varmt välkommen!

Ytter­li­ga­re info: anna.bergengren@grastorp.se (pro­jekt­le­da­re), hanna.sundblad@grastorp.se (pro­jekt­med­ar­be­ta­re)

www.platabergensgeopark.se

Lad­da ner inbju­dan (PDF)