Des­sa tex­ter är tänk­ta som en resurs för dig som vill mark­nads­fö­ra din verk­sam­het med kopp­ling till pla­tå­ber­gen. Tex­ter­na är fram­tag­na för att använ­das fritt – att vara en till­gång och stöd i er kom­mu­ni­ka­tion. Använd dem som de är eller ploc­ka rus­si­nen ur kakan för att byg­ga egna bud­skap. Tex­ter­na har tagits fram till­sam­mans med kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Kisto­ne och fle­ra inter­vju­ob­jekt med star­ka kopp­ling­ar till platåbergslandskapet. 

Väl­kom­men till en tids­re­sa på 1700 mil­jo­ner år!

Pla­tå­ber­gens Geo­park i Väs­ter­göt­land kan stolt­se­ra med hela 15 pla­tå­berg. Här kan du göra en svind­lan­de resa på 1700 mil­jo­ner år och upp­le­va geo­lo­gis­ka feno­men som är helt uni­ka för det­ta områ­de, eller bara finns på ett fåtal plat­ser i världen.

Upp­lev pene­pla­net (urber­get) – Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de land­skaps­typ! Besök pla­tå­ber­gen, som bju­der på stor­slag­na skön­hets­upp­le­vel­ser med alla sina beta­gan­de utsikts­plat­ser. Eller var­för inte gäs­ta ett maka­löst och betyd­ligt yng­re land­skap mel­lan ber­gen – utmejs­lat av den senas­te isti­den för siså­där 10 000 år sedan…

Tack vare geo­lo­gin kan du dess­utom resa genom ett skif­tan­de land­skap med en vari­a­tions­rik flo­ra och artrik fau­na. Det här är dess­utom ett områ­de som visar mänsk­li­ga spår från hög­kul­tu­rer med mång­tu­sen­å­ri­ga anor.

När du har kom­mit till resans slut, efter 1700 mil­jo­ner år i rekord­has­tig­het, kan du sedan fort­sät­ta av bara far­ten och ägna dig åt nuti­da fri­lufts­liv på de 15 pla­tå­ber­gen. Även­tyr eller rekre­a­tion? Var­för väl­ja – här erbjuds både och. 

Från Väs­ter­göt­lands Ander­na till Hin­dens rev

Följ med på den geo­lo­gis­ka resan som star­tar för 1700 år sedan. Då fanns här i Väs­ter­göt­land en bergs­ked­ja hög som Ander­na. När vi sedan reser fram­åt i tiden sli­pas bergs­ked­jan ner till en plan urbergs­y­ta. Det­ta urberg, eller pene­pla­net som det kal­las, är värl­dens älds­ta beva­ra­de land­skaps­typ. Det­ta kan du själv se om du reser till Nord­kro­ken vid Hal­le- och Hun­ne­berg. Med rätt inle­vel­se kan du före­stäl­la dig hur Ander­na reser sig från den­na pla­na urbergsyta.

När vi fär­das vida­re får du tän­ka dig att vi inte alls befin­ner oss på nor­ra halv­klo­tet. Jor­dens kon­ti­nen­ter är i stän­dig rörel­se och för 500 mil­jo­ner år sedan låg väst­gö­tas­lät­ten nere vid ekva­torn. Ett grunt hav täck­te pene­pla­net och pla­tå­ber­gen kun­de tack vare det­ta bil­das under vatt­net genom lager av sedi­ment. Var­je pla­tå­berg blev en unik ”smör­gå­står­ta” av oli­ka lager. Förr lär­de sig skol­bar­nen i den­na trakt en ram­sa för att min­nas de oli­ka lag­ren – USA kl. 3: urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer, trapp (dia­bas). Om du vill stu­de­ra des­sa lager är Kin­ne­kul­le en bra utgångs­punkt för att upp­le­va alla lag­ren på en gång.

Nu reser vi vida­re någ­ra hund­ra mil­jo­ner år. Mag­ma har bör­jat sti­ga upp från jor­dens inre, inne i själ­va sedi­ment­lag­ren, och bil­da­de så små­ning­om bergar­ten dia­bas. Den är den­na dia­bas vi idag kan se som pla­tå­ber­gens hät­tor och pelar­lik­nan­de for­ma­tio­ner. Det­ta geo­lo­gis­ka feno­men kan du själv se om du reser till Ålle­bergs änne, men helt out­stan­ding upp­trä­der feno­me­net på Hal­le- och Hun­ne­berg, med sina lod­rä­ta väg­gar.Vid näs­ta stopp på den geo­lo­gis­ka resan har vi näs­tan kom­mit fram till nutid – bara 100 000 år sedan så där. Kli­ma­tet är nu bis­tert och kallt och pla­tå­bergs­land­ska­pet täcks av en kilo­me­ter­tjock is. Så små­ning­om bör­ja­de isen smäl­ta och smält­vatt­net for­sa­de från en issjö i en jät­te­lik stört­flod, pre­cis norr om Bil­ling­en. Spår från isen och dess avsmält­ning kan du se om du reser till Hin­dens rev i Vänern, eller till det våg­for­ma­de land­ska­pet i Val­le härad. Eller var­för inte resa till Horn­bor­ga­sjöns ost­kust och stu­de­ra del­ta­land­ska­pet där, ska­pat när den­na trakt fort­fa­ran­de var en havs­vik. Med des­sa istids­av­sätt­ning­ar har vi kom­mit fram till den geo­lo­gis­ka resans mål för drygt 10 000 år sedan. Nu tar den bio­lo­gis­ka och kul­tur­hi­sto­ris­ka resan över.

Från Väs­ter­göt­lands pyra­mi­der till Sve­ri­ges älds­ta rum

Geo­lo­gin ska­pa­de all­de­les per­fek­ta för­hål­lan­den för en bio­lo­gisk mång­fald i pla­tå­bergs­land­ska­pet. På de 15 pla­tå­ber­gen kan du själv upp­täc­ka det­ta vari­a­tions­ri­ka växt- och djur­liv. När du väl har nått upp på pla­tå­ber­gen finns här många helt beta­gan­de utsikts­plat­ser där du kan nju­ta av land­ska­pets skön­het mel­lan bergen.

Just mel­lan ber­gen fanns ock­så tidigt, när väl isen hade för­svun­nit, en myc­ket bör­dig jord, som så små­ning­om bidrog till att hög­kul­tu­rer kun­de växa fram. Vi ser de förs­ta impo­ne­ran­de spå­ren av det­ta på Fal­byg­den. För omkring 5 000 år sedan, före pyra­mi­der­na i Egyp­ten upp­för­des, ska­pa­de män­ni­skor­na här stor­slag­na bygg­nads­verk: mega­lit­gra­var­na. Det­ta är de älds­ta bygg­nads­ver­ken i Sve­ri­ge som fort­fa­ran­de finns kvar, och pre­cis som pyra­mi­der­na res­tes de för att hed­ra de döda. För­u­tom per­fek­ta odlings­för­ut­sätt­ning­ar – en avgö­ran­de fak­tor för den­na hög­kul­tur – har geo­lo­gin även gene­röst bistått med bygg­nads­ma­te­ri­al till de monu­men­ta­la gra­var­na. Du kan tän­ka dig vil­ken arbetsin­sats som har krävts för att slä­pa des­sa sten­block genom land­ska­pet, för att resa dem över sina döda! Såda­na insat­ser krä­ver ett orga­ni­se­rat sam­häl­le – en hög­kul­tur. På din kul­tur­hi­sto­ris­ka resa i pla­tå­bergs­land­ska­pet kan du besö­ka många intres­san­ta gra­var, men vi skul­le vil­ja rekom­men­de­ra gång­grif­ten i Lutt­ra, som har bli­vit något av en sym­bol för Fal­byg­dens megalitgravar. 

Den kul­tur­hi­sto­ris­ka resan har dock bara bör­jat. I pla­tå­bergs­land­ska­pet kan du även se spår från vikinga­går­dar och medel­ti­da klos­ter och kyr­kor, som påmin­ner oss om att det­ta land­skap har varit en scen för en hel del dra­ma, med blo­di­ga makt­stri­der och ett tidigt krist­nan­de. Här har histo­ris­ka kän­di­sar som Olof Sköt­ko­nung och Bir­ger Jarl satt sina avtryck. För­u­tom alla vack­ra medel­tids­kyr­kor och klos­ter, sta­bilt bygg­da av sten ska­pad av geo­lo­gin under mil­jon­tals år, kan vi även rekom­men­de­ra ett besök i Varn­hem. Där kan du både stu­de­ra kyr­ka och klos­ter­ru­in, men ock­så Kata Gård. Här finns rui­nen av en av Sve­ri­ges älds­ta kyr­kor, en pri­vat gårds­kyr­ka från vikin­ga­ti­den. Upp­täck­ten av den­na kyr­ka har med­fört att den svens­ka histo­ri­en har behövts skri­vas om – krist­nan­det av Sve­ri­ge bör­ja­de minst 100 år tidi­ga­re än vad man för­ut har trott. Och kyr­kans kryp­ta är kanske Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de rum!

Väs­ter­göt­lands Carrara

Män­ni­skor­na i pla­tå­bergs­land­ska­pet har i alla tider haft både ett eko­no­miskt och ett emo­tio­nellt band till ber­gen. Utan ber­gen hade man inte kun­nat byg­ga de medel­ti­da kyr­kor­na, och mun­kar­na hade inte bör­jat hug­ga ut kvarn­ste­nar i Lug­nås. Läng­re fram har sten bru­tits på många stäl­len i områ­det och ber­gen har kun­nat erbju­da allt­i­från kalk­brän­ning och olje­till­verk­ning, till ura­nut­vin­ning. Idag är sto­ra delar av den histo­riskt bety­del­se­ful­la ste­nin­du­strin ned­lagd, men många av sten­brot­ten finns kvar som min­nen i land­ska­pet. De vitt­nar om att ber­gen har varit, och fort­fa­ran­de är, en vik­tig resurs som män­ni­skor­na har liv­närt sig på. Sam­ti­digt har män­ni­skor­na här på sena­re tid ock­så vänt sig mot en allt­för pro­fit­hung­rig explo­a­te­ring av de äls­ka­de pla­tå­ber­gen och idag är det för­mod­li­gen and­ra, mer emo­tio­nel­la vär­den som väger tyngst för många som bor i områ­det. Det hind­rar inte att ber­gen ock­så har fått en rad nya använd­nings­om­rå­den inom fram­för allt besöksnä­ring­en och upp­le­vel­se­in­du­strin. De stäm­nings­ful­la sten­brot­ten har visat sig vara utmärk­ta plat­ser för allt­i­från film­in­spel­ning­ar till kul­tu­re­ve­ne­mang. Så kan de emo­tio­nel­la vär­de­na även omvand­las till eko­no­mis­ka värden.

När du reser genom pla­tå­bergs­land­ska­pet finns det en rad stor­slag­na sten­brott, lik­som spän­nan­de gru­vor, att besö­ka. Här finns allt­i­från Väst­ra Tun­hems gru­vor i väs­ter och Tom­tens kalk­brott i söder, till Sto­ra sten­brot­tet på Kin­ne­kul­le i norr. Det finns myc­ket spän­nan­de och läro­rikt att upp­täc­ka i områ­det, och vi kan rekom­men­de­ra dags­ut­flyk­ter till fle­ra oli­ka arbets­livs­mu­se­er, till exem­pel Lug­nås Qvarnstens­gru­va och Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri. Vis­ser­li­gen har det inte bru­tits någon mar­mor i det­ta områ­de, men nog finns det ändå fog för att kal­la pla­tå­bergs­land­ska­pet för Väs­ter­göt­lands Car­ra­ra – åtminsto­ne ur ett histo­riskt per­spek­tiv. Skön­hets­upp­le­vel­sen, vågar vi ock­så utlo­va, är lika stor här som i Toscana. 

Väs­ter­göt­lands Toscana

Pla­tå­bergs­land­ska­pet har en histo­ria som sträc­ker sig 1700 mil­jo­ner år till­ba­ka. Sedan män­ni­skan kom hit och bör­ja­de bru­ka land­ska­pet har ber­gen hela tiden haft stor bety­del­se och deras attrak­tions­kraft har loc­kat många till områ­det. Idag fun­ge­rar pla­tå­ber­gen fram­för allt som liv­gi­van­de oaser för naturupp­le­vel­ser och ett vari­a­tions­rikt fri­lufts­liv. Ber­gen lever.

På pla­tå­ber­gen kan du som besö­ka­re få stor­slag­na skön­hets­upp­le­vel­ser. Här hit­tar du de mest beta­gan­de utsikts­plat­ser­na, men ock­så en vari­a­tions­rik natur. Redan Lin­né beskrev hur man kan upp­le­va alla Sve­ri­ges land­skaps­ty­per i det­ta områ­de. Här finns de idyl­lis­ka och bloms­ter­ri­ka slutt­ning­ar­na, de täta ädellövsko­gar­na som påmin­ner om regn­skog, dra­ma­tis­ka klipp­väg­gar och det kar­ga alva­ret, eller den dju­pa gran­sko­gen med hem­lig­hets­ful­la mos­sar, uppe på pla­tå­er­na. Ber­gen lever.

Pla­tå­ber­gen lever året runt! Fle­ra av ber­gen erbju­der till exem­pel ski­dåk­ning – både på läng­den och utför – och på Bil­ling­en kan du dess­utom pro­va på snö­sko­vand­ring. Mer tra­di­tio­nell vand­ring erbjuds på samt­li­ga berg under årets alla års­ti­der. Här finns mäng­der av vand­rings­le­der, men även leder för cykel, rid­ning och padd­ling. Den som är ute efter action kan ta med sig sin mountain­bi­ke till ber­gen, och söker du spän­nan­de naturupp­le­vel­ser kan vi rekom­men­de­ra både bäver- och älgsa­fa­ri. Eller var­för inte en still­sam orkidévand­ring. Ber­gen lever.

På pla­tå­ber­gen finns det plats för alla hela året om. Här erbjuds både även­tyr och rekre­a­tion. Men glöm inte att någon gång lyf­ta blic­ken – då kom­mer du att se ut över ett bedå­ran­de vac­kert och levan­de land­skap – Väs­ter­göt­lands Toscana.