Nedan hit­tar du rikt­lin­jer­na för gra­fisk kom­mu­ni­ka­tion kring vårt varu­mär­ke. Tan­ken är att hål­la sam­man varu­mär­ket Pla­tå­ber­gens Geo­park och ge ett sam­lat och tyd­ligt intryck i alla kana­ler och sammanhang.
Här kan du ock­så lad­da ner vår gra­fis­ka pro­fil och vårt logo-kit – som inne­hål­ler eps-for­mat (för tryck), png- och jpg-format.

Lad­da ner vår gra­fis­ka pro­fil
Lad­da ner vår logotyp

Vid frå­gor, kontakta:
Hen­rik Theodorsson
Kom­mu­ni­ka­tör
070–148 29 07
henrik.theodorsson@grastorp.se

Logo­ty­pens betydelse

Logo­ty­pens sym­bol visar en sti­li­se­rad och gene­ra­li­se­rad bild av ett pla­tå­bergs typis­ka pro­fil. Ber­gen reser sig över land­ska­pet med de spän­nan­de ras­bran­ter­na och den mäk­ti­ga ham­ma­ren (berg­väg­gen).

Pla­tå­ber­gens geo­park har en beskri­van­de subli­ne till logo­ty­pen; Lager av histo­ria. Des­sa lager visas som lin­jer i oli­ka fär­ger. Fär­ger­na sym­bo­li­se­rar oli­ka bergar­ter och där­med ock­så oli­ka tids­pe­ri­o­der. Lin­jer­na har oli­ka tjock­lek och mel­lan­rum för att ska­pa liv och dynamik.

Typ­snit­tet i logo­ty­pen är valt för att sig­na­le­ra out­do­or och även­tyr. Det­ta typ­snitt används inte i något annat sam­man­hang i den gra­fis­ka iden­ti­te­ten. Det­ta för att logo­ty­pen skall stå ut i kommunikationen.

Platåbergens Geopark Logotyp Retina

Vari­an­ter på logotypen

Logo­ty­pen finns i oli­ka vari­an­ter och fil­for­mat för att kun­na pro­fi­le­ra Pla­tå­ber­gens geo­park på ett dyna­miskt sätt i alla sammanhang.

PRI­MÄR LOGO­TYP (2‑line) — Den­na vari­ant är första­handsva­let. Vi kal­lar den 2‑line för att nam­net står på två rader. Pas­sar inte for­ma­tet på den pri­mä­ra logo­ty­pen in i lay­ou­ten eller sam­man­hang­et så väl­jer man någon av vari­an­ter­na nedan.

SEKUN­DÄR LOGO­TYP (3‑line) — En mer kom­pakt vari­ant av logo­ty­pen. Här står nam­net på tre rader.

STÅ­EN­DE LOGO­TYP — Ytter­li­ga­re en mer kom­pakt vari­ant av logo­ty­pen fast i stå­en­de for­mat. Den­na vari­ant används ock­så som pro­fil­bild i soci­a­la kanaler.

LOGO­TYP UTAN SUBLI­NE — Används på i huvud­sak av Pla­tå­ber­gens Geo­park i kana­ler där subli­nen inte all­tid behö­ver skri­vas ut eller får plats. Ett exem­pel på använd­ning är i sid­hu­vu­det på vår site. Här berät­tar vi redan om pla­tå­ber­gen i den utsträck­ning att subli­nen blir över­flö­dig. Dess­utom vill vi spa­ra höjd i sidhuvudet.

Fär­ger­nas betydelse

UTSIKT De blå toner­na sym­bo­li­se­rar utsik­ten från ber­gen. Him­lens stän­digt skif­tan­de toner, det väl­di­ga innan­ha­vet, de artri­ka fågel­sjö­ar­na. Sjö­rö­ken i gry­ning­en och den blå tim­men vid skymning.

VEGE­TA­TION Det grö­na sym­bo­li­se­rar fär­ger­na uppe på ber­get. Vege­ta­tio­nen. Ädellöv­trä­dens klo­ro­fyll­da träd­kro­nor på våren, barr­sko­gens mur­ri­ga toner, mos­sar­nas mju­ka täc­ke, öpp­na äng­ar samt mikro­värl­dar av mos­sa och lav.

RÖD­KALK Brun­rö­da toner som inspi­rats av det karak­tä­ris­tis­ka färg­spekt­rat i den röda kalk­ste­nen. Eller rost­fär­gen där dia­bas­bloc­ket tidi­ga­re satt, som med frost­spräng­ning och gra­vi­ta­tio­nens hjälp ham­nat i rasbranten.

SKIF­FER Från dia­ba­sen ända ner till urber­get möts man av det grå färg­spekt­rat. De mör­kas­te toner­na av den olje­ri­ka alun­skif­fern till de lju­sa­re toner­na i kalk­ste­nen ger oss den grå färgskalan.

Våra berättar­te­man

Vi har delat in pla­tå­ber­gens histo­ria i fyra berättar­te­man som sym­bo­li­se­rar fyra tidsperioder.

Ett styc­ke jordhistoria

En tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år – Det­ta tema berät­tar hur pla­tå­bergs­land­ska­pets bli­vit till. Från tiden då land­ska­pet bestod av en bergs­ked­ja hög som Ander­na, till det slä­ta urber­get (pene­pla­net), pla­tå­ber­gens till­komst och den senas­te isti­den som gav land­ska­pet sin nuva­ran­de karak­tär med rand­mo­rä­ner, änd­mo­rä­ner, drum­li­ner och rull­stenså­sar. 

Jor­den ger liv

De förs­ta sam­häl­le­na – Här får vi reda på hur de förs­ta män­ni­skor­na eta­ble­ra­de sig i områ­det – Vad betyd­de ber­gen och den bör­di­ga jor­den för dem? Allt från run­ste­nar och gra­var till utgräv­ning­ar, rui­ner och befint­li­ga bygg­nads­verk berät­tar om hur hög­kul­tu­rel­la sam­häl­len väx­te fram i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Idag kan vi se mega­lit­gra­var, kyr­kor och slott som visar på män­ni­skans utveck­ling i området.

Ste­nen som levebröd

Män­ni­skor­na och ber­gen som resurs – Under det­ta tema tar vi kli­vet in i modern tid och indust­ri­a­li­se­ring­en. Sten­brott, kalk­brän­ning, kvarnstens­gru­vor, sten­hug­ge­ri­er, torv­bryt­ning och skogs­bruk. Spå­ren efter ste­nin­du­strin ska­par dra­ma­tis­ka sce­ner i land­ska­pet och har bli­vit popu­lä­ra besöks­mål. Ber­gen har varit, och är fort­fa­ran­de, en vik­tigt resurs som män­ni­skor­na liv­närt sig på.

Ber­gen lever

Natur och fri­lufts­liv på ber­gen idag – Nu har vi ham­nat i nutid. Idag kan vi upp­le­va pla­tå­ber­gens många oli­ka land­skaps­ty­per och se spå­ren av all histo­ria innan oss. Här finns ett myll­ran­de djur­liv, intres­san­ta läm­ning­ar och mytis­ka berät­tel­ser. Det utbred­da nät­ver­ket av leder i områ­det låter dig upp­le­va land­ska­pet genom vand­ring, cyk­ling och paddling.

Sym­bo­ler

Vi har tagit fram ett antal sym­bo­ler att använ­da på tryck­sa­ker, skyl­tar mm. Sym­bo­ler­na upp­ma­nar till att hjäl­pas åt att beva­ra pla­tå­bergs­land­ska­pet och inte slänga vårt tryck­ta mate­ri­al i onö­dan, för att mins­ka svinn och skräp. Att inte för­stö­ra våra berg med hac­kor och ham­ma­re. Att inte skrä­pa ner och bidra till onö­digt sli­tage. Sym­bo­ler­na finns i fle­ra färg­va­ri­an­ter på både svens­ka och engelska.

Exem­pel på exponering

Allt pro­fil- och mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al ska har­mo­ni­e­ra för att ge en solid och homo­gen bild av varu­mär­ket Pla­tå­ber­gens geo­park. I de fall vi använ­der oss av pro­fil­pro­duk­ter och mer­chan­di­se så väl­jer vi i möj­li­gas­te mån fär­ger som går i lin­je med våra pro­fil­fär­ger och mate­ri­al som andas håll­bar­het. Det är vik­tigt att de pro­duk­ter vi pro­fi­le­rar oss med går i lin­je med våra vär­de­ring­ar. Nedan visar vi ett urval av det mate­ri­al vi tagit fram.