Pla­tå­ber­gens Geo­park är ett stort områ­de fullt av spän­nan­de spår och läm­ning­ar från förr. Här pre­sen­te­rar vi för skojs skull ett litet urval av geo­par­kens höjd­punk­ter i siff­ror. Pla­tå­bergs­land­ska­pet har i alla tider varit ett hän­del­se­rikt områ­de och det finns enormt myc­ket mer att upp­täc­ka utö­ver des­sa fak­ta. Kanske kan någon av punk­ter­na nedan inspi­re­ra till att upp­täc­ka mer.

 • Stor­lek
  • 3690 kvadrat­kilo­me­ter. Pla­tå­ber­gens Geo­park spän­ner över ett stort områ­de fyllt av spår från urtid till nutid.
 • Antal berg
  • Det finns 15 styc­ken pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land varav fjor­ton av des­sa lig­ger i Pla­tå­ber­gens Geopark.
 • Störs­ta berg
  • Bil­ling­en är geo­par­kens störs­ta berg till ytan och är cir­ka 130 kvadrat­kilo­me­ter stort.
 • Högs­ta berg
  • 335 m.ö.h. gör Ålle­berg till det högs­ta av våra Väst­göts­ka platåberg.
 • Störs­ta sjö
  • Horn­bor­ga­sjön är med sina 28 kvadrat­kilo­me­ter geo­par­kens störs­ta sjö. Vänern är såklart betyd­ligt stör­re men den lig­ger inte helt och hål­let i geo­par­kens område.
 • Antal kom­mu­ner
  • 9 styc­ken kom­mu­ner arbe­tar i sam­ver­kan med att dri­va och utveck­la Pla­tå­ber­gens Geopark.
 • Befolk­nings­an­tal
  • Ca. 289 000 invå­na­re bor i platåbergsområdet.
 • Högs­ta vattenfall
  • Skäk­te­fal­let vid Nord­kro­ken i Var­gön tor­de vara det vat­ten­fall i områ­det som har högst ver­ti­kalt fall. Det finns inga offi­ci­el­la siff­ror men det är cir­ka 25–30 meter högt. Fal­let är en avrin­ning från Hall­sjön uppe på Halleberg.
 • Älds­ta byggnadsverk
  • Mega­lit­gra­var­na eller gång­grif­ter, som ock­så kal­las, är de älds­ta bygg­nads­kon­struk­tio­ner­na bygg­da av män­ni­skan. De är ca. 5500–5000 år gam­la och var van­li­ga under stenåldern.
 • Störs­ta megalitgrav
  • Ragn­valds kul­le är en av de elva gra­var­na vid Kar­le­by långa och har en kam­mar­längd på 17 meter. Det­ta gör den till Sve­ri­ges störs­ta megalitgrav.
 • Högs­ta runstenen
  • 4,4 meter hög är den söd­ra ste­nen vid Käll­by hal­lar. Den räk­nas ofta som en av Väs­ter­göt­lands ståt­li­gas­te runstenar.
 • Histo­ris­ka fynd
  • Vit­tene­gul­det upp­täck­tes räk­nas med sina 1,9 kilo som den tred­je störs­ta guld­skat­ten som hit­tats i Sve­ri­ge, räk­nat i vikt. Skat­ten hit­ta­des på 90-talet i en träd­gård i Vit­te­ne, utan­för Trollhättan.
 • Unik mete­o­rit
  • På Kin­ne­kul­le har man hit­tat en utdöd mete­o­rit som slog ner på jor­den för 470 mil­jo­ner år sedan. Den skil­jer sig kemiskt från alla idag kän­da typer av meteoriter!
 • Sve­ri­ges älds­ta plagg
  • Gerumsman­teln är date­rad 360–100 f Kr. Den hit­ta­des 1920 i Hjor­ta­mos­sen på Gerums­ber­get och är Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de klädesplagg.
 • Sve­ri­ges älds­ta rum
  • Kata gård var en storgård som styr­des av härs­ka­rin­nan Kata. Går­den hade en av Sve­ri­ges älds­ta sten­sat­ta kyr­kor, och en kris­ten grav­plats som bör­ja­de använ­das redan på 900-talet. Kyr­kans kryp­ta kan vara Sve­ri­ges älds­ta beva­ra­de rum!