Vin­ter i platåbergslandskapet


– All­tid nära till ett gnist­ran­de var­dags­ä­ven­tyr i ett urti­da land­skap fullt av historia

Vin­ter­ak­ti­vi­te­ter i platåbergslandskapet

Run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet kokar det av akti­vi­te­ter även på vin­tern. Oav­sett om snön lig­ger vit och gnist­ran­de eller lyser med sin från­va­ro så finns det goda anled­ning­ar att ta sig ut. Utflyk­ter på ber­gen, gril­la vid ett vind­skydd, örn­skåd­ning skrid­sko­åk­ning på slätt­sjö­ar­na, snö­sko­vand­ring på mos­sar­na eller ski­dåk­ning, både utför och längs med. Här hit­tar du vin­ter­ak­tiv­te­ter i var­je del av platåbergslandskapet.

Läs mer

Lager av historia

Ett land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell betydelse

Läs mer >

Våra pla­tå­berg

Upp­lev fem­ton uni­ka berg i Väst­ra götaland

Läs mer >

Besöks­mål

Plat­ser run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet som läm­nar bestå­en­de intryck

Läs mer >

NYHE­TER

Nyhe­ter

Lyc­kad invig­ning av Pla­tå­ber­gens Une­sco glo­ba­la geopark

I fre­dags var det fest på Karls­fors gård på Bil­ling­ens väst­slutt­ning. Då fira­de vi utnämnandet…
Nyhe­ter

Som­mar­ti­der i Pla­tå­ber­gens Geopark

Som­mar­stängt på kon­to­ret Under som­ma­ren så kom­mer geo­parks­kon­to­ret att ha semes­ter­stängt under v 26–29. Det…
Nyhe­ter

Invig­ning av Hal­­le- och Hun­ne­bergs nya ledsystem

Pro­jek­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs Utveck­ling bjöd in till invig­ning av det nya led­sy­ste­met med vandringsleder.…
Fler Nyhe­ter