Vin­ter i platåbergslandskapet


– All­tid nära till ett gnist­ran­de var­dags­ä­ven­tyr i ett urti­da land­skap fullt av historia

Vin­ter­ak­ti­vi­te­ter i platåbergslandskapet

Run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet kokar det av akti­vi­te­ter även på vin­tern. Oav­sett om snön lig­ger vit och gnist­ran­de eller lyser med sin från­va­ro så finns det goda anled­ning­ar att ta sig ut. Utflyk­ter på ber­gen, gril­la vid ett vind­skydd, örn­skåd­ning skrid­sko­åk­ning på slätt­sjö­ar­na, snö­sko­vand­ring på mos­sar­na eller ski­dåk­ning, både utför och längs med. Här hit­tar du vin­ter­ak­tiv­te­ter i var­je del av platåbergslandskapet.

Läs mer

Lager av historia

Ett land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell betydelse

Läs mer >

Våra pla­tå­berg

Upp­lev fem­ton uni­ka berg i Väst­ra götaland

Läs mer >

Besöks­mål

Plat­ser run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet som läm­nar bestå­en­de intryck

Läs mer >

NYHE­TER

Berät­tel­ser

Nytt redak­tio­nellt inne­håll på sajten

Ber­gen som leve­bröd — då och nu Änt­li­gen kan vi lan­se­ra en ny del av…
Nyhe­ter

Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park är Årets Hållbarhetskliv

Pla­tå­ber­gens Une­sco Glo­ba­la Geo­park har vun­nit den årli­ga utmär­kel­sen som Årets Håll­bar­hets­k­liv (kom­mu­nalt ini­ti­a­tiv) som…
Forsk­ning & prak­tik

Hal­lå där Baha­reh Sama­ni, mas­ter­stu­dent från Iran

Att vara del av det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket kny­ter minst sagt sam­man värl­den och öpp­nar för…
Fler Nyhe­ter