Vin­ter­ak­ti­vi­te­ter i platåbergslandskapet

Run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet kokar det av akti­vi­te­ter även på vin­tern. Oav­sett om snön lig­ger vit och gnist­ran­de eller lyser med sin från­va­ro så finns det goda anled­ning­ar att ta sig ut. Utflyk­ter på ber­gen, gril­la vid ett vind­skydd, örn­skåd­ning skrid­sko­åk­ning på slätt­sjö­ar­na, snö­sko­vand­ring på mos­sar­na eller ski­dåk­ning, både utför och längs med. Här hit­tar du vin­ter­ak­tiv­te­ter i var­je del av platåbergslandskapet.

Läs mer

Lager av historia

Ett land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell betydelse

Läs mer >

Våra pla­tå­berg

Upp­lev fem­ton uni­ka berg i Väst­ra götaland

Läs mer >

Besöks­mål

Plat­ser run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet som läm­nar bestå­en­de intryck

Läs mer >

NYHE­TER

Nyhe­ter

Foto­täv­ling i Pla­tå­ber­gens Geo­park – det glo­ba­la geo­parks­nät­ver­ket firar 20 år!

Mis­sa inte vår foto­täv­ling på tema: ”Män­ni­skan och geo­lo­gi” Foto­täv­ling­en ”Earth Visu­al Odys­sey”, orga­ni­se­ras i…
Nyhe­ter

18 nya Une­sco glo­ba­la geoparker

18 nya geo­par­ker blev den 27e mars god­kän­da av Une­scos sty­rel­se (Execu­ti­ve Board). Extra stort…
Nyhe­ter

Smak och upp­le­vel­se­vand­ring­ar 2024

Nu lig­ger årets vand­ring­ar uppe! I en serie av vand­ring­ar med loka­la pla­tå­bergs­gui­der får du…
Fler Nyhe­ter