Vin­ter i platåbergslandskapet


– All­tid nära till ett gnist­ran­de var­dags­ä­ven­tyr i ett urti­da land­skap fullt av historia

Vin­ter­ak­ti­vi­te­ter i platåbergslandskapet

Run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet kokar det av akti­vi­te­ter även på vin­tern. Oav­sett om snön lig­ger vit och gnist­ran­de eller lyser med sin från­va­ro så finns det goda anled­ning­ar att ta sig ut. Utflyk­ter på ber­gen, gril­la vid ett vind­skydd, örn­skåd­ning skrid­sko­åk­ning på slätt­sjö­ar­na, snö­sko­vand­ring på mos­sar­na eller ski­dåk­ning, både utför och längs med. Här hit­tar du vin­ter­ak­tiv­te­ter i var­je del av platåbergslandskapet.

Läs mer

Lager av historia

Ett land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell betydelse

Läs mer >

Våra pla­tå­berg

Upp­lev fem­ton uni­ka berg i Väst­ra götaland

Läs mer >

Besöks­mål

Plat­ser run­tom i pla­tå­bergs­land­ska­pet som läm­nar bestå­en­de intryck

Läs mer >

NYHE­TER

Nyhe­ter

Ny arti­kel uppe nu!

Där vatt­net gav oss dag­li­ga bröd (och ång­kok­ta hav­re­gryn) I Varn­hem, vid foten av Billingen,…
Nyhe­ter

Expe­di­tion 15 är tillbaka!

Under fri­lufts­li­vets år 2021 så tog vi fram en kryss­lis­ta för att upp­le­va alla de…
Nyhe­ter

Mis­sa inte årets geokids-läger

Geo­kids Eke­ha­gen är ett läger under två dagar där vi upp­täc­ker det häf­ti­ga med natur,geologi…
Fler Nyhe­ter