Aktivitetskalender

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Vand­ring vid tidens dansgolv

By 6 maj, 2020juni 14th, 2020No Comments

OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad, men det går bra att stäl­la sig på väntelistan.

En matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, på fast mark vid pene­pla­net som sto­ra delar av Skan­di­na­vi­en har som sin fas­ta punkt. Med efter­föl­jan­de vand­ring som tar oss för­bi pene­pla­net och det vack­ra vat­ten­fal­let Brud­slö­jan, vack­ra kle­var, en fan­tas­tisk utsikt över Vänern. En magisk som­mar­kvälls-upp­le­vel­se vid det vack­ra pla­tå­ber­get Hal­le­berg! En matig After Work kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för ber­get. Kanske någon vågar sig på ett kvällsdopp?
Start och slut vid Nord­kro­kens bad­plats (par­ke­ring­en).

☘ Datum: 25 juni

☘ Plats: Pene­pla­net, Halleberg

☘ Tid: kl.18.00 till ca kl 21.00

☘ Anmä­lan och pris: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “pene­pla­net” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn).

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 4 km vand­ring, I en bit­vis oba­nad ter­räng och bran­ta par­ti­er där lät­ta­re klätt­ring krävs. Annars trev­lig och fin stig.
Hur krä­van­de: 4 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.