Aktivitetskalender

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Bland mun­kar, kvarn­ste­nar och en sand­strand i taket

By 6 maj, 2020juni 28th, 2020No Comments

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

Lug­nås­ber­get är det mins­ta av våra pla­tå­berg, men det som sak­nas i stor­lek väger ber­get upp mer än väl med attrak­tio­ner och spän­nan­de histo­ria! Vad sägs om att bevitt­na en sand­strand i taket inne i ber­get, eller histo­ri­en om hur mun­kar­na kom till ber­get och bör­ja­de till­ver­ka kvarn­ste­nar? Ja berät­tel­ser och säg­ner finns det verk­li­gen gott om här.

Väl­kom­men och följ med på en myc­ket hän­del­se­rik och spän­nan­de vand­ring på Lugnåsberget.

Vi star­tar dagen med en gui­dad tur inne i gru­van för att sedan bege oss ut på vand­ring. Allt avslu­tas med här­lig mat ute i natu­ren lagat av Vristul­ven Incre­men­tum som del­ta­git i SM i utomhusmatlagning!

Start och slut Qvarnstens­gru­vans muse­um (par­ke­ring finns 700 meter från museet)

☘ Datum: 4 Juli

☘ Plats: Qvarnstensgruvan,Lugnås

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Pris och anmä­lan: 375:-

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “qvarnsten”” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

vid anmä­lan samt ange evt. allergier.

Ca 4 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng men annars en rela­tivt fin och väl­vår­dad stig att följa.

Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng).

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Sofia Hult­man 0732–470306, Fred­rik Svens­son 0703–233466.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.