Aktivitetskalender

FULL­BO­KAT! Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Vråhålan

By 6 maj, 2020maj 18th, 2020No Comments

Vand­ring­en i Vrå­hå­lan är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv!

Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tiks utsikt och vac­ker natur. Men vi får gå för­sik­tigt, på vis­sa plat­ser så stu­par näs­tan lod­rä­ta bran­ter 20–25 meter rakt ner där dia­ba­sen ska­pat mäk­ti­ga rasbranter!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

☘ Datum: 24 Maj

☘ Start och slut: Vi par­ke­rar på en avsi­des skogs­väg intill Berg­sjön: 58.199945, 13.479502

☘ Tid: kl.10 till ca kl 12.00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Vrå­hå­lan” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn).

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.