Aktivitetskalender

FULL­BO­KAT Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Vand­ra i jät­tar­nas dal

By 6 maj, 2020oktober 2nd, 2020No Comments

Den här vand­ring­en är nu full­bo­kad, men det går bra att stäl­la sig på reserv­lis­ta genom att mai­la info@platabergensgeopark.se

 

 

Visst är det lätt att för­stå var­för vis­sa plat­ser har fått de namn de bär idag. I områ­det Jättadalen/Öglunda grot­tor som vi kom­mer vand­ra ige­nom kom­mer vi se mäk­ti­ga dia­ba­spe­la­re och lära oss hur des­sa ska­pats. Kanske det jät­tar­na som stap­la­de ste­nar på varand­ra? Vi pas­se­rar ock­så en märk­lig källå­der som spring­er fram ur ber­get, en offer­käl­la! Och vad hän­de med det gam­la utsiktstornet?

På top­pen av Jät­ta­da­len kom­mer vi bli ser­ve­ra­de här­lig­he­ter från Mat­ti­as Mat med den fan­tas­tis­ka utsik­ten över Val­le fram­för oss.
Start och slut Öglun­da kyr­ka parkeringsplats .

☘ Datum: 3 oktober

☘ Plats: Jät­ta­da­len, Billingen

☘ Tid: kl.12:00 till ca kl 15:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Jät­ta­da­len” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.
Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar svin på maten)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 3 km vand­ring, En tuff klätt­ring upp för Jät­ta­da­len vän­tar oss men väl uppe på pla­tån så är det rela­tivt flack och fin stig med en lite brant avslu­tan­de nedstigning.

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

Kon­takt: , Sofia Hult­man 0732470306
Anna Ber­gen­gren 0739108951.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.