Aktivitetskalender

Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Magis­ka Ålleberg

By 6 maj, 2020september 2nd, 2020No Comments

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

Om det finns ett berg som sär­skil­jer sig mot de and­ra pla­tå­ber­gen så är det Ålle­berg! Ett pla­tå­berg som är mer mytomspun­net, har mer säg­ner och histo­ria än något annat pla­tå­berg finns nog inte. Det kan dess­utom stolt­se­ra som det all­ra högs­ta bland våra pla­tå­berg. Det­ta är vand­ring­en du inte vill mis­sa! Vi kom­mer vand­ra runt ber­get och berät­ta allt om dess uni­ka och fasci­ne­ran­de arv. Vand­ring­en avslu­tas med den redan legen­da­ris­ka Ålle­bergs­bur­ga­ren på Ålle­bergs Café och Restau­rang. Fan­tas­tisk utsikt kom­mer på köpet!
Start och slut vid Segelflygsmuséet.

☘ Datum: 6 September
☘ Plats: Ålleberg
☘ Tid: kl.16:00 till ca kl 19:00

☘ Anmä­lan och pris: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Ålle­berg” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. aller­gi­er. Ham­bur­ga­ren går att få som vege­ta­riskt alter­na­tiv och då med ste­kost från Ste­kos­te­ri­an i Skara.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 4 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng och bran­ta par­ti­er. Annars trev­lig och fin stig.

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.