Aktivitetskalender

Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: En strå­lan­de framtidsindustri

By 6 maj, 2020augusti 17th, 2020No Comments

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

En resa genom svind­lan­de geo­lo­gis­ka tidse­po­ker som led­de fram till sto­ra indust­ri­el­la fram­tids­sats­ning­ar vid Sto­lan på Bil­ling­ens nord­spets. Runt år 1900 var ämnet radi­um på allas läp­par. Änt­li­gen skul­le man få ett effek­tivt vapen mot de för­hat­li­ga cancersjukdomarna!

I Bil­ling­ens alun­skif­fer fin­ner man det radi­um­hal­ti­ga mine­ra­let kolm och vägen vida­re såg ljus ut. Bola­get AB Kolm bil­das och ing­et bor­de väl kun­na stop­pa den­na strå­lan­de framtidsindustri?

Vi kom­mer innan vand­ring­en äta en lyx­ig brunch upp­du­kad i natu­ren med mat från Lil­la Salu­hal­len i Skövde.

☘ Start och slut par­ke­ring­en Stolan

☘ Datum: 23 Augusti
☘ Plats: Sto­lan, Billingen
☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Kol­mAB” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 3–3,5 km vand­ring, rela­tivt lätt ter­räng och fina leder att gå på.
Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.