Aktivitetskalender

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Det svar­ta gul­det i Kinnekulle

By 6 maj, 2020juli 12th, 2020No Comments

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

 

Kan man kra­ma olja ur en sten? Kanske inte med mänsk­lig hand, men under 1800-talet hade man upp­täckt att det fanns möj­lig­he­ter att få fram det svar­ta gul­det ur pla­tå­ber­gens alunskiffer.

Vår kun­ni­ge gui­de Jonas Lind kom­mer ta oss ige­nom en myc­ket spän­nan­de indu­stri­histo­ria och till lika stor del ett arv som avspeglas än i dag kring Kin­ne­kul­le. Vand­ring­en bör­jar med en lyx­ig och välsma­kan­de 3 rät­ters mid­dag från Fors­hems Gäst­gi­va­re­gård i det grö­na hos Rosa­lie på Qulturladan.

☘ Datum: 12 Juli
☘ Plats: Qul­tur­la­dan, koor­di­na­ter: 58.615639, 13.440750
☘ Tid: kl.13:00 till ca kl 16:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Olje­ko­ken” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 5 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng men annars en rela­tivt fin och väl­vår­dad stig att följa.

Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son 0703–233 466, Sofia Hult­man 0732–470306.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.