Under våren har två stu­den­ter från Magis­ter­pro­gram­met “Digi­talt berät­tan­de: spel och kul­tur­arv” på Hög­sko­lan i Sköv­de skri­vit sina exa­mens­ar­be­ten i sam­ar­be­te med Pla­tå­ber­gens Geo­park. Aman­da Lun­din och Kristo­fer Vas­ke har genom två oli­ka pro­jekt sett när­ma­re på hur man kan använ­da digi­talt berät­tan­de för att nå ut till en bre­da­re publik.

 

Aman­das exa­mens­ar­be­te foku­se­ra­de på utveck­lan­det av en fik­tiv mas­kot­ka­rak­tär för Pla­tå­ber­gens Geo­park med syf­tet att lät­ta­re kun­na nå ut med infor­ma­tion till en yng­re mål­grupp. Mas­ko­ten skul­le fun­ge­ra som geo­par­kens repre­sen­tant och kny­ta ihop de oli­ka plat­ser­na och ämnen som geo­par­ken täc­ker. Utö­ver mas­ko­ten utfor­ma­des bil­der för att repre­sen­te­ra geo­par­kens oli­ka aspek­ter och i en stu­die under­sök­tes det hur mas­ko­ten tol­ka­des, både enskilt och till­sam­mans med före­må­len. Stu­di­ens resul­tat peka­de mot att del­ta­ga­re tol­ka­de mas­ko­ten som öns­kat; de såg mas­ko­ten som en kvin­na i 60–70 års åldern, som även var en trev­lig naturäls­kan­de geo­log med en pas­sion för histo­ria och kul­tur. Del­ta­gar­na kun­de även se hur de oli­ka aspek­ter­na av Pla­tå­ber­gens Geo­park hör­de ihop (med varand­ra och med karak­tä­ren) vil­ket är lovan­de för fram­ti­da använd­ning av mas­ko­ten i oli­ka sam­man­hang, exem­pel­vis infor­ma­tions­blad, barn­böc­ker, seri­e­tid­ning­ar och affischer.

Kristo­fers exa­mens­ar­be­te bestod i att ska­pa ett spel­kon­cept med kopp­ling till gång­grif­ter­na på Fal­byg­den. I områ­det finns en unik kon­cent­ra­tion av över 250 mega­lit­gra­var vil­ket gör det svårt att upp­märk­sam­ma dem alla som besöks­mål. Ett mobil­spel med oli­ka upp­drag vid gra­var­na skul­le där­för kun­na vara ett sätt att göra såda­na besök spän­nan­de och enga­ge­ran­de. Under våren 2019 gjor­des arbe­te med att ska­pa intres­san­ta upp­gif­ter som lös­tes genom att när­ma­re obser­ve­ra och utfors­ka gra­var­na eller använ­da sig av infor­ma­tion som fanns till­gäng­lig på plat­sen. Des­sa tes­ta­des där­ef­ter med en pro­to­typ och utvär­de­ra­des med posi­ti­va resul­tat vil­ket öpp­nat för att fort­sät­ta utveck­ling­en av kon­cep­tet läng­re fram.

Om någon vill veta mer om deras arbe­ten kan Aman­da nås på info@amandalundin.com och Kristo­fer på kristofer.vaske@kritzlof.com