Aktivitetskalender

Grot­ta in dig, en geo­lo­gisk upplevelsevandring

By 30 juni, 2019No Comments

Fre­dag 19 juli 2019 kl. 17:30–21:00

Är det ett för­lo­rat syda­me­ri­kansk tem­pel? Är det kulis­ser från en gam­mal Indi­a­na Jones inspel­ning? Nej det är mer spän­nan­de än så! Det är kalk­brot­ten vid Väst­ra Tun­hem. Boka dig för en upp­le­vel­se­vand­ring som tar oss ige­nom kalk­bryt­ning­ens spän­nan­de och fak­tiskt hela vår pla­nets historia.

Vand­ring­en får dig att för­und­ras över den täta lövsko­gen som näs­tan ska­par likt en regn­skog, ett oge­nom­träng­ligt tak för solens strå­lar och lyss­na på fåg­lar­na som ska­par en ljud­ku­liss som får käns­lan och tan­kar­na att vara någon helt annan­stans än 15 min från sta­dens puls. Det bjuds på intres­sant fak­ta och spän­nan­de histo­ri­er om områ­det. Som van­ligt så ingår det en matupp­le­vel­se som är genom­tänkt och inspi­re­rad av plat­sen och års­ti­den, så att vi är ful­la av ener­gi för hela vandringen.

Sam­ling kl 17:30, start och slut vid Flo­get, Väst­ra Tunhem.

Ca 5 km vand­ring, ni bör vara bekväm med att vand­ra i del­vis brant och oba­nad terräng.

Max 30 pers, först till kvarn. Anmä­lan genom att skic­ka 295 kr/pers. via swish till 0703–233 466, ange “Grot­ta in dig”. Obs! Sista anmäl­nings­dag är tors­dag den 18:e juli kl.18:00.

Frå­gor och infor­ma­tion: info@aventyrochtrail.se el. 0703–233 466.

Gui­der är Anna Ber­gen­gren (Pla­tå­ber­gens Geo­park), Fred­rik Svens­son (Även­tyr & Trail) & Char­lot­ta Bang (Hal­le- & Hun­ne­bergs utvecklingsprojekt)