Vad är det ditt före­tag erbjuder?

- Gui­da­de vand­ring­ar för både turis­ter och lokal­be­folk­ning­en, men kanske främst för turis­ter som ju inte har så stor lokal­kän­ne­dom. Vi erbju­der ock­så löp­ning och cyk­ling i fina och spän­nan­de natur­om­rå­den. Akti­vi­te­ter­na kom­bi­ne­ras ofta med fika eller mat­lag­ning ute, gär­na runt en lägereld.

 

Går det att för­sör­ja sig på detta?

- För­hopp­nings­vis så små­ning­om. Jag har bör­jat i liten ska­la, men hop­pas ju för­stås att före­ta­get ska växa. Det hand­lar om att nå ut på ett bra sätt och göra män­ni­skor med­vet­na om att det finns såda­na här tjäns­ter. Det är sådant jag själv efter­sö­ker när jag är ute och reser — någon med kun­skap som gui­dar och visar det sevär­da på oli­ka platser.

 

Vad kän­ne­teck­nar en rik­tigt här­lig upp­le­vel­se tyc­ker du?

- Natur såklart, och så fak­ta och histo­ria. Helt enkelt en spän­nan­de berät­tel­se om den plats man besö­ker. Sedan för­höjs det hela om del­ta­gar­na själ­va är med och inte­ra­ge­rar och kom­mer med ”input”, så att grup­pen till­sam­mans byg­ger upp upp­le­vel­sen. Det per­son­li­ga är väl­digt vik­tigt för mig.

 

Hur ser dina visio­ner och pla­ner för före­ta­get ut inför framtiden?

- Jag hop­pas kun­na sam­ar­be­ta med fler aktö­rer fram­ö­ver — boen­de­fö­re­tag, eve­ne­mangsar­ran­gö­rer med mera. Så att vi till­sam­mans kan erbju­da utö­ka­de upp­le­vel­ser för turis­ter och and­ra. Styr­kan lig­ger i att vi sam­ar­be­tar. Ing­et är star­kast på allt.

 

Var­i­från kom­mer ditt sto­ra intres­se för natur och friluftsliv?

- Det grun­dar sig i att jag är upp­växt på lan­det. Jag har varit natur­in­tres­se­rad sedan jag var liten och så länge jag kan min­nas varit nyfi­ken på plat­ser, mil­jö­er och före­te­el­ser. Och så gil­lar jag att berät­ta och föra kun­ska­pen vida­re. Jag trivs dess­utom väl­digt bra med att vis­tas i natu­ren. Det är där jag hit­tar kraft för att må gott. Och även när jag utö­var inten­si­va puls­ak­ti­vi­te­ter när jag är ute i natu­ren, som jag ju gör gans­ka ofta ha ha.., så blir jag så väl­digt lugn. Och jag vill att fler ska upp­täc­ka det­ta — det är det all­de­les för få som hin­ner med idag.

 

 

 

Fak­ta Fred­rik Svensson:

 

Bor: Strax utan­för Troll­hät­tan, i Öre­sjö. På lan­det förstås!

 

Ålder: 40 år.

 

Familj: Fru och två barn. Och så en katt, en hund och två kaniner.

 

Job­bar med: Som dia­gno­sin­gen­jör med gui­dad fel­sök­ning inom for­dons­bran­schen. Stäl­ler ”dia­gno­ser” så att meka­ni­ker­na bätt­re ska kun­na utfö­ra sina reparationer.

 

Smult­ron­stäl­le: Hal­le- och Hun­ne­berg så klart. Men även fall­om­rå­det inne i Troll­hät­tan, som jag tyc­ker är helt fantastiskt.

 

Gör helst en ledig dag: Då är jag ute och spring­er eller cyklar någon­stans. Rekar turer, kol­lar av nya och gam­la ”akti­vi­tets­om­rå­den” och kom­bi­ne­rar det­ta med egen träning.

 

 

Text: Han­na Sundblad