Hur ser din rela­tion ut till ber­gen inom Pla­tå­ber­gens Geopark?
- Min familj har ägt gård vid ran­den av Plan­ta­ber­get, ett av Fal­kö­pings mind­re pla­tå­berg, så jag är gans­ka rotad i myl­lan. Jag tyc­ker att ber­gen är sjä­len och hjär­tat i vår bygd. De präg­lar kul­tur­land­ska­pet och inbju­der till såväl utsikt som vand­ring­ar. Rent yrkes­mäs­sigt ser jag ju ock­så det sto­ra vär­det i att tra­nor­na lan­dar vid Horn­bor­ga­sjön, som i sin tur har att göra med hur ber­gen påver­kat landskapet.

Är du geo­lo­giskt intresserad?
- Jag tyc­ker det är väl­digt intres­sant och fasci­ne­ran­de med geo­lo­gi när jag får det berät­tat för mig genom guid­ning­ar och före­läs­ning­ar. Man för­står ju att geo­lo­gin i prin­cip är grun­den för allt annat, det är häf­tigt! Jag är inte expert eller nörd, jag behö­ver någon som berättar.

Du job­bar ju nu halv­tid som turist­chef på Fal­kö­pings kom­mun och halv­tid med besöksnä­ring på kom­munal­för­bun­det. Tidi­ga­re var du affärs­ut­veck­la­re på Turistrå­det Västsve­ri­ge. Uti­från des­sa pro­fes­sio­ner och den erfa­ren­het du har — vad tror du är vik­ti­gast nu i pro­jekt­fa­sen för att Pla­tå­ber­gens Geo­park ska bli en fram­gångs­rik satsning?
- För­ank­ring­en. Helt klart. Både hos invå­na­re, poli­ti­ker och hos dem som dri­ver anlägg­ning­ar av oli­ka slag. På såväl kom­mu­nal, regi­o­nal och natio­nell nivå. För att ska­pa enga­ge­mang och för att män­ni­skor ska kän­na att de är del­ak­ti­ga. Men det är ju redan på så god väg. Maken till pro­jekt att acce­le­re­ra snabbt har jag säl­lan skå­dat! Det skul­le bety­da så oer­hört myc­ket om vi får den här fina kva­li­tets­stäm­peln och blir utsed­da av Une­sco till Sve­ri­ges förs­ta glo­ba­la geopark.

Vil­ka menar du är områ­dets styr­kor respek­ti­ve svagheter?
Styr­kor­na är ju de uni­ka ber­gen som bor­ga­de för att Svea rikes vag­ga ham­na­de här och även för myc­ket av det områ­det kan erbju­da idag med rikt natur – och kul­tur­liv. Ock­så den gynn­sam­ma pla­ce­ring­en mel­lan Vänern och Vät­tern. Svag­he­ter­na är väl kanske att det är en stor regi­on, vil­ket gör den svår att över­blic­ka och även inne­bär svå­rig­he­ter med att få alla par­ter att bidra. En svag­het kan ock­så vara att många har lite dålig för­hands­kun­skap kring  själ­va begrep­pet geopark.

Har nu något eget favo­ri­tres­mål inom platåbergslandskapet?
- Horn­bor­ga­sjön är för mig fan­tas­tisk. Hela natur­om­rå­det och det levan­de land­ska­pet runt omkring gör mig all­de­les varm i hjär­tat. Jag tyc­ker ock­så man lyc­kats med att för­val­ta det här områ­det så bra. För övrigt äls­kar jag utsik­ten från Plan­ta­ber­get – ene­bac­ken nedan­för och Fal­byg­dens vidder.

Om jag ber dig att göra en opti­mis­tisk fram­tids­spa­ning kring Pla­tå­ber­gens Geo­park, hur skul­le den se ut?
- Att Pla­tå­ber­gens Geo­park är en stor rese­an­led­ning till områ­det och att den fina Une­sco-utmär­kel­sen har gjort att alla vi kom­mu­ner som ingår i områ­det är med och bidrar. Att par­ken har en väl­ol­jad orga­ni­sa­tion, att geo­lo­gin inte­gre­rats i skol­ar­be­tet och att vi har många fina ambas­sa­dö­rer för områ­det. Men geo­par­ken inte bara är en turist­sats­ning, utan minst lika myc­ket något för oss som bor här! Och jag ser ock­så geo­par­ken som en möj­lig­het att ver­ka för en håll­bar utveck­ling — att vär­na om vår bygd och med kun­skap kana­li­se­ra det­ta och utbil­da besö­ka­re så vi även fort­satt har ett fan­tas­tiskt områ­de att läm­na över till kom­man­de generationer.

 

Fak­ta Kla­ra Börjesson: 

Bor: Fal­kö­ping

Ålder: 48 år 

Familj: Man och två barn, 22 och 17 år. Och så en glad hund som heter Svan­te och 11 får (som bor hos en kusin på vin­tern och i som­mar­stu­gan på somrarna..) 

Driv­kraft: Att få män­ni­skor att kom­ma sam­man och job­ba mot gemen­sam­ma mål. Helt enkelt job­ba till­sam­mans och vara gla­da. När ett plus ett blir tio! 

Oanad talang: Jaa.. att jag fak­tiskt har åter­upp­ta­git rid­ning­en efter 30 år och till och med hop­par bana idag. 

Gör en ledig dag: Då är vi i stu­gan vid Åsun­den och nju­ter, oav­sett års­tid. Där finns tyvärr inga pla­tå­berg men vår lil­la gård lig­ger nedan­för Rude kul­le, den högs­ta punk­ten runt sjön, som näs­tan är som ett platåberg..ha ha. 

Dröm­mer om: Att vi män­ni­skor ska bli så smar­ta att vi går sam­man och job­bar för en håll­bar fram­tid. Det är det vik­ti­gas­te just nu — och ALLA mås­te bidra.

 

Text: Han­na Sundblad