Var­i­från kom­mer din star­ka kär­lek till Billingen?

- Jag har ju länge tyckt om att vis­tas på Bil­ling­en, men när jag som­ma­ren 2015 var arbets­lös behöv­de jag något som lind­ra­de min fru­stra­tion. Jag vil­le ut och bort helt enkelt och kom att till­bringa myc­ket tid på ber­get. Då upp­täck­te jag att det gav mig ett väl­digt lugn. Tidi­ga­re hade jag cyk­lat en hel del mountain­bi­ke på ber­get, men haft bråt­tom lik­som och inte haft tid till att ”se” natu­ren och andas. Nu kän­de jag bara ”Wow, att vi verk­li­gen har allt det­ta fan­tas­tis­ka på så nära håll!” Jag vil­le till ber­get var­je dag.

Vad är så spe­ci­ellt med just det­ta berg?

- Jag tyc­ker att det är den otro­li­ga omväx­ling­en i natu­ren – såväl fina bad­sjö­ar och ängs­mar­ker som käns­lan av vild­mark och fjäll med dra­ma­tis­ka höj­der och utsik­ter. Blängs­mos­sen, Sil­ver­fal­let och Ryds grot­tor är ju bara någ­ra exem­pel på rik­tigt spän­nan­de och fina plat­ser. Min favo­rit för när­va­ran­de är Ryds grot­tor, dit jag kom­mer på bara tio minu­ter från där jag bor. Men väl där så känns det som att jag är väl­digt långt borta…

 På vil­ket sätt upp­le­ver man ber­get bäst tyc­ker du?

-Att vand­ra över ber­get och över­nat­ta ute är ju fan­tas­tiskt. Dessvär­re så finns det inga vind­skydd på Bil­ling­en och många områ­den är klas­sa­de som natur­re­ser­vat och där får man inte täl­ta. Jag har tja­tat och för­sökt påver­ka turist­bo­la­get och poli­ti­ker­na i fle­ra år för att få till vind­skydd, men än så länge har det inte hänt något tyvärr.

Kan du berät­ta lite om ditt före­tag Äls­ka Billingen?

- Det var från bör­jan en face­book-sida som jag drog igång på Alla hjär­tans dag 2016. I novem­ber för­ra året star­ta­de jag före­ta­get Äls­ka Bil­ling­en Fri­lufts­liv AB och idag har jag 2 150 väl­digt akti­va föl­ja­re på face­book. Fram­för allt är det mina foto­gra­fi­er som enga­ge­rar och ska­par intres­se. Jag arran­ge­rar ock­så vand­ring­ar av oli­ka slag och före­tagse­vent på ber­get, bland annat utom­hus­mat­lag­ning. Intres­set ökar hela tiden och det märks hur män­ni­skor verk­li­gen påver­kas och mår bra av att kom­ma ut i natu­ren och många upp­skat­tar ock­så att ha någon med sig som väg­le­der, inspi­re­rar och berättar.

Hur ser fram­tids­pla­ner­na ut för verksamheten?

- Egent­li­gen har jag enormt sto­ra visio­ner, så jag väl­kom­nar en inve­ste­ra­re eller risk­ka­pi­ta­list att höra av sig..ha ha! Som det är nu har jag ett hel­tids­jobb vid sidan om den här verk­sam­he­ten, den går inte att leva på i dags­lä­get. Men jag hop­pas kun­na få till­gång till en sta­tio­när plats att vara på fram­ö­ver och där­i­ge­nom få före­ta­get att växa genom fler och stör­re event och akti­vi­te­ter, kanske till och med kun­na ta in extra per­so­nal och för­hopp­nings­vis i fram­ti­den kun­na för­sör­ja mig på Äls­ka Billingen.

 

Fak­ta Mar­tin Maars

Ålder: 45 år

Bor: Sköv­de

Gör: Dri­ver out­do­or-avdel­ning­en på Astro Swe­den i Skara.

Oanad talang: Har stor kun­skap om svensk dans­bands­mu­sik från 70-talet!

Senast läs­ta bok: Mås­te erkän­na att jag ald­rig läser böc­ker. Skul­le vil­ja kom­ma igång med det.

Äter helst: En god kött­bit — själv­klart lokalproducerad!

Dröm­mer om: Att före­ta­get Äls­ka Bil­ling­en blir så stort så att jag kan leva på det.

 

Text: Han­na Sundblad
Foto: Jesper Anhe­de och Mar­tin Maars