Geo­par­ken har fått stöd för att utveck­la turistnäringen (spri­da turistin­for­ma­tion och få fler besökare till lands­byg­den) i geo­par­kens område. Vi vill utveck­la platåbergslandskapet som besöksmål genom att sat­sa på sto­ry­tel­ling, som verk­tyg för att berätta om det uni­ka natur- och kul­tur­arv som finns i Platåbergens Geopark.

Inom pro­jek­tet kom­mer vi ta fram en stra­te­gi för arbe­tet med sto­ry­tel­ling, utveck­la en digi­tal platt­form (hem­si­da, soci­a­la medi­er, app), ta fram inno­va­ti­va skyltlösningar och sätta upp skyl­tar med modern, nytänkande design i platåbergslandskapet, samt job­ba med nya, inno­va­ti­va pub­li­ka­tio­ner och utställningar.

Syf­tet är:
• Marknadsföra platåbergslandskapet som en enhet­lig destination
• Synliggöra det attrak­ti­va värdet i platåberglandskapet
• Utveck­la platåbergslandskapet till ett starkt besöksmål
• Spri­da kun­skap om platåbergslandskapet – geo­lo­gi, natur­geo­gra­fi, bio­lo­gi, kulturhistoria
• Göra platåbergen syn­li­ga och visu­ellt åtkomliga för en bred allmänhet, och därmed öka anta­let besökande i området

Total kost­nad: 2 160 000 kr, varav Lands­bygds­pro­gram­met finan­si­e­rar 65%, dvs. 1 404 000 kr. Övri­ga finan­siä­rer är de nio kom­mu­ner­na, samt Åse-Vis­te Fon­den, Spar­banks­stif­tel­sen Lid­kö­ping och Spar­banks­stif­tel­sen Alfa i sam­ar­be­te med Swedbank.

Ovan ser ni de fyra berättartemana som lig­ger till grund för utveck­ling­en av sto­ry­tel­ling, till vil­ket vi bevil­jats peng­ar från EU:s landsbygdsprogram.

Geo­lo­gi är historieberättande – genom att lära oss om geo­lo­gi lär vi oss om pla­ne­ten jor­dens histo­ria. Att job­ba med sto- rytel­ling innebär ett inno­va­tivt sätt att arbe­ta med ökade möjligheter inom turism och rekre­a­tion. I området runt platåbergslandskapet är kun­ska­pen om de uni­ka ber­gen inte så stor, och för att göra infor­ma­tion tillgänglig för både boen­de och besökande behöver vi nya arbets­me­to­der som sto­ry­tel­ling. På sikt innebär det inte bara nya möjligheter att pro­fi­le­ra des­ti­na­tio­nen platåbergslandskapet, utan ger ock­så en posi­tiv lands­bygds­ut­veck­ling och en ökad stolt­het för den uni­ka natur vi har här.

Fördelarna med sto­ry­tel­ling är många, och några som kan nämnas är:

  • Vi ska­par ett emo­tio­nellt band till våra besökare (och följare på soci­a­la media)
  • Vi ska­par ett rika­re och mer lättförståeligt innehåll i geoparken
  • Besökare (och följare på soci­a­la media) blir enga­ge­ra­de i geo­par­kens innehåll och utveckling
  • Vi ska­par minnesvärda upp­le­vel­ser som besökarna tar med sig hem och berättar om för andra