Det är en väl­digt fin och ambi­tiös bok som ni skri­vit, och som släpp­tes i sam­band med arrange­mang­et Som­mar­kväll i Råbäcks hamn, då det även fira­des att sten­hug­ge­ri­et fått pris som Årets arbets­livs­mu­se­um 2018. Boken hand­lar ju inte bara om sten­hug­ge­ri­et och muse­et utan ock­så om geo­lo­gi, den all­män­na tusen­å­ri­ga histo­ri­en kring ste­nin­du­strin på Kin­ne­kul­le, den inne­hål­ler per­son­li­ga berät­tel­ser och por­trätt samt mäng­der med bil­der och fak­ta. Hur har ni lyc­kats sam­la in allt material?

- Vi har arbe­tat med Råbäck och Kin­ne­kul­le sedan 70-talet och hela tiden sam­lat på oss mate­ri­al för att kun­na berät­ta histo­ri­en om sten­hug­ge­ri­et i ord och bild. Vi har kol­lat i lit­te­ra­tu­ren, i arki­ven och ute i verk­lig­he­ten bland män­ni­skor och föremål.

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri är ju en av lan­dets bäst beva­ra­de arbets­plat­ser från tiden kring indu­strins genom­brott. Hur kom­mer det sig och vad finns där som är så unikt?

- Den gam­la verk­sta­den läm­na­des i stort sett orörd vid ned­lägg­ning­en 1970 och näs­tan allt ser ut som vid star­ten 1888, inräk­nat spå­ren efter 82 års arbets­liv. Och bort­sett från nya verk­sta­den är all bebyg­gel­se vid Råbäcks hamn från 1800-talet, så hela mil­jön kring sten­hug­ge­ri­et är som en tidskap­s­el. Det var en lyc­ka att det­ta kun­de beva­ras genom till­koms­ten av stif­tel­sen och för­e­ning­en i bör­jan på 80-talet.

Vad använ­des den mesta av ste­nen till och vart gick den?

- Det mesta var sten till hus­bygg­na­der, allt­så grun­der, trap­por, golv, föns­ter­bän­kar och så vida­re. And­ra vik­ti­ga pro­duk­ter var grav­ste­nar och träd­gårds­sten. Där­ut­ö­ver till­ver­ka­des mas­sor av annat, från svin­ho­ar till gar­va­re­bord. Länge gick det mesta med båt från sten­hug­ge­ri­ets egen hamn till stä­der kring Vänern och vid Väst­kus­ten samt tid­vis även till Danmark.

Hur var livet för en sten­hug­ga­re kring för­ra sekel­skif­tet tror ni?

- Att vara sten­hug­ga­re var ett tungt och slit­samt arbe­te. Inte minst vin­ter­tid var det tufft att arbe­ta i sten­brot­tet, men även i sten­hug­ge­ri­ets oiso­le­ra­de och dra­gi­ga loka­ler. Vad vi vet var det bara män som arbe­ta­de med sten­hugg­ning. De var oftast anställ­da och bod­de i arbetar­bo­stä­der som hör­de till Råbäck. Den van­li­gas­te bosta­den för en familj var på ett rum och kök, men i brist på bostä­der kun­de man få bo i ett spis­rum. Lönen utgick efter hur myc­ket man högg av full­god sten.

Hur kom­mer det sig att ni har så stort intres­se för industrihistoria?

Eric: — Jag fängs­la­des av över­giv­na indu­stri­er redan som ton­å­ring och har sedan dess ägnat myc­ket tid åt att arbe­ta med doku­men­ta­tion och beva­ran­de, allt som frilans.

Eva: — Jag har arbe­tat med kul­turmil­jöfrå­gor på muse­er och på läns­sty­rel­sen hela yrkes­li­vet och indu­stri­min­nen blev tidigt en av arbetsuppgifterna.

Först pris som Årets arbets­livs­mu­se­um och nu den­na doku­men­ta­tion över sten­hug­ge­rie­po­ken på Kin­ne­kul­le. Det är en fan­tas­tisk kul­tur­gär­ning ni och fle­ra and­ra i Sten­hug­ge­ri­ets Vän­ner och stif­tel­sen gjort – stort tack för det! Doku­men­ta­tio­nen höjer hela pla­tå­bergs­om­rå­det och kan även fun­ge­ra som inspi­ra­tion för and­ra som arbe­tar med kul­turmil­jö. Det mås­te väl vara en till­freds­stäl­lel­se att veta att man varit med och bidra­git till att beva­ra histo­ri­en för fram­ti­da gene­ra­tio­ner på det här sättet?

- Visst är det så, men det är många som har varit med på resan från fall­fär­digt, ned­lagt sten­hug­ge­ri till Årets arbets­livs­mu­se­um. I förs­ta hand alla som enga­ge­rat sig ide­ellt, men även alla som i tjäns­ten stött beva­ran­det. Många av des­sa finns inte läng­re kvar ibland oss och vi får hela tiden strä­va mot att vin­na nya gene­ra­tio­ner för det uni­ka indu­stri­min­net vid Råbäcks hamn.

Text: Han­na Sundblad