Tis­dag 21 augusti kl 18.30 Tida­holms Spar­bank, 2 vån ingång Villagatan

Ska Väs­ter­göt­lands pla­tå­berg få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park? I Tida­holms kom­mun finns pla­tå­ber­gen Gerums­ber­get, Varvs­ber­get, Gis­se­ber­get och Plantaberget.

Kväl­len inne­hål­ler tre kor­ta föredrag:

- Pro­jek­tet Pla­tå­ber­gens Geo­park pre­sen­te­ras av pro­jekt­re­pre­sen­tan­ter Anna Ber­gen­gren och  Han­na Sundblad.

- Ber­gen berät­tar — Tor­björn Pers­son ger en kort pre­sen­ta­tion om vil­ka berät­tel­ser som kan kny­tas till ett unikt land­skap och som vi stolt kan dela med oss av till invå­na­re och lång­vä­ga besökare.

- Ste­nen som leve­bröd – Eric Julihn, civi­le­ko­nom och indu­stri­hi­sto­risk kon­sult, berät­tar om de indu­stri­er som häm­ta­de sin råva­ra ur pla­tå­ber­gen, inte minst kring Ekedalen.

Fika­ser­ve­ring!

Samarr: Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan, Cen­ter­par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na och Libe­ra­ler­na i Tida­holms kommun.