Mitt förs­ta sto­ra min­ne av min utforsk­ning på Hal­le- och Hun­ne­berg är från när jag skul­le leta reda på Hög­sä­ters klev som är en av minst 44 styc­ken på ber­gen. I och med att ber­gen är två plåtå­berg gör ras­bran­ter­na det omöj­ligt att ta sig upp över­allt. En klev är en möj­lig upp- och ned­pas­sage i en skre­va och kan se ut på många oli­ka sätt. Vis­sa är del far­li­ga medan de fles­ta är urhäf­ti­ga. Hög­sä­ters klev skul­le bli min förs­ta för­u­tom de jag tagit mig upp­för med bil. Jag viss­te inte alls vad jag skul­le få upp­le­va. När sti­gen bör­ja­de leda ut till bergs­kan­ten fick jag först en otro­lig utsikt över fäl­ten nedan­för. Sti­gen fort­sat­te längs den dra­ma­tis­ka kan­ten och man blir lite mer skärpt när man vet att man inte får snubb­la. Jag fort­sat­te sti­gen som snart såg ut att ta slut i och med en vägg av gre­nar. Då lyf­te jag på det som hade växt över och nu gick det gans­ka brant ned. Jag ham­na­de till slut i ett grönt undan­gömt och skug­gigt rum med sten­bum­ling­ar och bran­ta klipp­väg­gar. Ste­nar­na var run­da och mosstäck­ta. Om en längst ned bör­ja­de rul­la, skul­le res­ten föl­ja efter? Jag kän­de mig liten där inne av natu­rens stor­het. Ett par träd hade mira­ku­löst hit­tat fäs­te längs väg­gar­na och växt sig sto­ra och star­ka. Utpas­sa­gen nedåt hade ett mas­sivt klipp­block som på sned­den lagt sig som en port ut till and­ra sidan. Kom­mer den rasa just i det­ta ögon­blick? Sten­bloc­ket var verk­li­gen dra­ma­tiskt lagt och frå­gan är hur det ham­nat just så? Sti­gen som fort­sat­te efter den­na sling­ra­de sig ut till ett nytt myc­ket stör­re rum. Nu var det istäl­let lövskog som i en snå­rig djung­el. Jag svep­tes bara med längs sten­val­lar­na, likt en alp­väg, som mura­de in sti­gen. Vil­ket stäl­le! Är det bara jag som sett det­ta? Det såg helt orört ut och jag bara snubb­la­de in på den­na plats. Det som slog mig då var; hur många fler såda­na här stäl­len finns det på ber­gen? Det­ta var star­ten av min upp­täckts­re­sa på Hal­le- och Hun­ne­berg. I det pro­jekt som pågår nu ska vi bland annat se över leder­na och till­gäng­lig­he­ten. Kom du ock­så och upp­täck mysti­ken kring ber­gen. Jag vågar lova många häf­ti­ga upp­le­vel­ser där natu­ren fått vara i fred och for­mat det ena efter det and­ra. Bara hur ber­gen kom till är en annan häf­tig historia.

Pro­jekt­le­da­re Char­lot­ta Bang Hal­le- och Hun­ne­bergs utveckling