Sankt Pers nycklar.

Just nu blom­mar orkidén Sankt Pers nyck­lar (Orchis mascu­la) på Öster­pla­na hed på Kin­ne­kul­le. Att den finns just här beror på att Öster­pla­na är en alvar­mark – en unik natur­typ som bara finns någ­ra plat­ser i värl­den. I Sve­ri­ge tän­ker vi kanske främst på Sto­ra Alva­ret på Öland, som är med på Une­scos världs­arvs­lis­ta. Men alvar­mar­ker finns ock­så på nor­ra Öland, på Got­land – och så i Västergötland!

Alvar­mar­ker­na är så spe­ci­el­la på grund av kalk­stens­berg­grun­den med ett tunt lager jord och växt­lig­het. Det ger en karg mil­jö som präglas av tor­ka eller över­sväm­ning­ar. Ofta ser man områ­den med blot­ta­de kalk­häl­lar utan någon jord­mån ovan­på. Allt det­ta bidrar till ett helt spe­ci­ellt djur- och växtliv.

Längs med den öst­ra sidan av natur­re­ser­va­tet Öster­pla­na hed bil­dar kal­ken en brant kant, en kalk­stensk­lev. Just här var det en havs­strand en gång i tiden, då hav­s­ni­vån var hög­re när inlandsi­sen smäl­te. I kalk­ste­nen här kan man se spår av vågor­nas kraft från det dåti­da isha­vet, som bla. for­mat ste­nar­na till raukar.

Sankt Pers nyck­lar är en av de orkidéer som blom­mar tidi­gast. Pas­sa på att upp­le­va alvar­mar­ken och orkidéer­na på Öster­pla­na hed nu i maj!

Alvar­mark på Öster­pla­na Hed.

Det är kalk­ste­nen som ger för­ut­sätt­ning­ar­na för det uni­ka djur- och växt­liv vi hit­tar på alvarmarkerna.

Sankt Pers nyck­lar är en av de orkidéer som blom­mar tidigast.