När jag gick i sko­lan så var det obli­ga­to­riskt att åka till Horn­bor­ga­sjön för att beskå­da tra­nor. De fles­ta i klas­sen var rätt opep­pa­de. Det var gans­ka trist och kallt om föt­ter­na. Och man såg näs­tan inte tra­nor­na långt bort på en åker…

Så döm om min egen och omvärl­dens för­vå­ning när jag blev pro­jekt­le­da­re för Visit Horn­bor­ga­sjön då jag på upp­drag av Ska­ra, Sköv­de och Fal­kö­ping till­sam­mans med besöksnä­ring­en, turist­by­rå­er­na, för­e­nings­li­vet och Läns­sty­rel­sen skul­le utveck­la rese­an­led­ning­ar­na runt Horn­bor­ga­sjön för nya mål­grup­per året runt.

Nu är det 20 år sedan jag stod och frös i gum­mi­stöv­lar och idag har jag en helt annan upp­fatt­ning. Tran­dan­sen är en magisk plats och jag blir oer­hört inspi­re­rad och pep­pad av att vara där, för att upp­le­va tra­nor, fågel­liv och natu­ren. Det är vac­kert och Tran­dan­sen är enligt vis­sa fågel­skå­da­re den plats i värl­den där man kom­mer när­mast tra­nor­na. Plöts­ligt gil­lar jag tra­nor och min gam­la upp­fatt­ning är helt bort­flu­gen. Även om mitt upp­drag i mångt och myc­ket hand­lar om att ska­pa nya rese­an­led­ning­ar, mark­nads­fö­ra, affärs­ut­veck­la, stöt­ta närings­li­vet, sam­ar­be­ta, pake­te­ra, orga­ni­se­ra, utveck­la och myc­ket mer året runt — så har vi ock­så de två senas­te åren ska­pat nya Tran­fes­ti­va­len under tran­ti­der i syf­te att ska­pa mer­vär­de och intres­se från nya målgrupper.

Just nu äger Tran­fes­ti­va­len rum för and­ra gång­en under det nam­net. Den star­ta­de för­ra hel­gen med tra­nans helg då ett 15 tal utstäl­la­re, från för­e­nings­liv eller närings­liv, visa­de upp sin verk­sam­het eller sål­de kame­ror och/eller kika­re. Just nu är det 1200 barn på tran­dan­sen som får upp­le­va tra­nor­na på nära håll och gå ige­nom oli­ka sta­tio­ner som drivs och visas av ett stort antal volon­tä­rer från fågel­klub­bar i när­om­rå­det. ( Hop­pas att de inte beskri­ver upp­le­vel­sen som jag gjor­de när jag var ung… ) Och näs­ta helg är det fina­len på Tran­fes­ti­va­len med Mat­mark­nad som erbju­der när­pro­du­ce­ra­de produkter.

Jag öns­kar att fler plat­ser skul­le kun­na vara som tran­dan­sen under tran­ti­der. Tusen­tals män­ni­skor med oli­ka intres­sen, fåg­lar, barn, hun­dar och bilar sam­sas på sam­ma plats utan kon­flikt. Det är magi och ett lugn som jag gillar.

Om du inte har varit där sedan du var barn. Åk dit igen! Välkommen!

Maria Coms­tedt, Visit Horn­bor­ga­sjön. Gil­la oss gär­na på FB.