I slu­tet av för­ra vec­kan bör­ja­de man nya arke­o­lo­gis­ka under­sök­ning­ar med geo­ra­dar i Varnhem.

– Vi har de syn­li­ga klos­ter­läm­ning­ar­na här som är väl­digt tyd­li­ga och fram­gräv­da 1920. Söder om det finns ock­så klos­ter­läm­ning­ar, men där har man ald­rig gjort någ­ra under­sök­ning­ar, säger Maria Vre­te­mark, arke­o­log vid Väs­ter­göt­lands museum.

– Vi vet att det mås­te fin­nas eko­no­mi­hus till klost­ret och så vet vi att vat­ten­för­sörj­ning­en till klost­ret kom­mer där­i­från. Mun­kar­na hade en smart bevatt­nings­an­lägg­ning, där man däm­de vatt­net hög­re upp, och sen hade en smal kanal fram till klost­ret. I klost­ret hade man en vat­ten­rän­na genom toa­let­ter­na och köket, där man kun­de släp­pa på och av vatten.

Från insti­tu­tio­nen för histo­ris­ka stu­di­er på Göte­borgs Uni­ver­si­tet del­tar Tony Axels­son, lek­tor i arke­o­lo­gi, och Lot­ta Stenqvist, arkeolog.

– Geo­ra­dar är en för­be­re­dan­de metod för att göra mar­k­un­der­sök­ning­ar vid arke­o­lo­gis­ka utgräv­ning­ar, berät­tar Tony Axels­son. Det är som ett eko­lod, där man får djup­ski­vor från oli­ka djup i mar­ken som ger en tre­di­men­sio­nell bild. Det gör det möj­ligt att iden­ti­fi­e­ra struk­tu­rer, t.ex. gam­la hus­grun­der. Vi mäter fyra meter ner i jor­den här, man kan gå dju­pa­re men då blir bil­den inte lika skarp.

Ska­ra kom­mun kom­mer under året bör­ja job­ba för att åter­ska­pa av den sjö och våt­marks­om­rå­det som har legat söder om Varn­hems kyr­ka. Mun­kar­na hade fisk­od­ling­ar här ute. Det var fis­kar som brax­en och mört som var vik­tig mat för mun­kar­na eftersom de inte åt kött under fastan.

– Det här är det förs­ta prak­tis­ka under­sök­ning­ar­na vi gör som en del av anlägg­ning­en av våt­mar­ken, berät­tar Maria Vretemark.

Varn­hem och Kata gård är ett väx­an­de besöks­mål i Pla­tå­ber­gens Geo­park. För­ra säsong­en var det 70 000 besö­ka­re i Kata gård. Pla­tå­ber­gens Geo­park kom­mer under som­ma­ren ha en till­fäl­lig utställ­ning i sam­band med Ska­ra kom­muns turistin­for­ma­tion i Ryttaregården.

Våt­marks­om­rå­det söder om Varnhem.