Här är en pre­li­mi­när lis­ta över geo­lo­gis­ka före­läs­ning­ar och arrange­mang i pla­tå­bergs­land­ska­pet 2018 – fler kom­mer till­kom­ma, så håll utkik här på hem­si­dan och på facebook!

Lad­da ner pro­gram­met som en pdf här: Aktiviteter18

Har du någon akti­vi­tet kopp­lat till geo­lo­gi som du vill att vi ska mark­nads­fö­ra? Vill du sam­ar­be­ta runt ett arrange­mang? Ta kon­takt: anna.bergengren@grastorp.se