Då är det förs­ta halv­å­ret av utveck­lings­pro­jek­tet Pla­tå­ber­gens Geo­park snart slut — och jag skul­le vil­ja pas­sa på att tac­ka alla finan­siä­rer, sam­ar­bets­part­ner, del­ta­ga­re och övri­ga för ett gott sam­ar­be­te de förs­ta månaderna!

  • Det har varit en inten­siv peri­od sedan jag och min kol­le­ga Han­na till­träd­de i augusti, där myc­ket fokus har legat på att få på plats en pro­jek­t­or­ga­ni­sa­tion, finan­sie­ring, och byg­ga upp ett lokalt nätverk.
  • Vi har pre­cis tagit fram ny gra­fisk pro­fil och i bör­jan av näs­ta år kom­mer vår hem­si­da kom­ma upp på https://www.platabergensgeopark.se
    Klic­ka gär­na på län­ken för att se vår nya logo­typ och få en för­smak av hemsidan!
  • 8/2 kl 18.30 Rele­a­se­kväll för Pla­tå­ber­gens Geo­park, Kul­tur­huset i Grästorp
    Vi berät­tar om det pågåen­de geo­parks­pro­jek­tet som 2019 kom­mer ansö­ka om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. En geo­park är ett områ­de där man har geo­lo­gi som är av inter­na­tio­nell bety­del­se – något som är unikt i värl­den. Det menar vi att vi har i pla­tå­bergs­land­ska­pet i Västergötland!
Möt oss som job­bar med geo­par­ken, få infor­ma­tion om vårt uni­ka geo­lo­gis­ka land­skap och hör någ­ra aktö­rer inom vårt områ­de berät­ta om sin verk­sam­het kopp­lat till besöksnä­ring och geologi.
Vi bju­der på enkla­re till­tugg. Varmt Välkomna!

Med öns­kan om en God Jul & ett Gott Nytt År