Aktivitetskalender

Tran­ri­kes­re­sa med buss i pla­tå­bergs­byg­den — avre­sa Skara

By 13 februari, 2019No Comments

I år åter­uppli­var vi de popu­lä­ra Tranrikesresorna!

Sön­dag den 31 mars

Avre­sa från Ska­ra Dom­kyr­ka, Bib­li­o­teks­si­dan, kloc­kan 10.00.
Om du ISTÄL­LET vill anslu­ta till resan vid Tran­dan­sen ca.10.20 ombeds du kon­tak­ta Stu­di­e­främ­jan­det 0515–194 66

Hem­komst: ca 15.30–16.00

Pris: buss, guid­ning och lunch; 360kr beta­las via hemskic­kad faktura

Obs: Begrän­sat antal platser!

 

Dagens upp­le­vel­ser

Årets resa bör­jar med att vi möter våren och tra­nor­na vid Tran­dan­sen. Geo­log och orni­to­log Tor­björn Pers­son gui­dar bland fågel­liv och om sjöns dra­ma­tis­ka födel­se­histo­ria vid foten av våra pla­tå­berg. På väg mot Gud­hemstrak­ten tit­tar vi när­ma­re på spå­ren av väl­di­ga flö­den vid Foren­torp. Nytt för i år är att vi bju­der på histo­ri­en om Gud­hems klos­ter. Till vår hjälp har vi Gre­ta Bre­ding, expert och entu­si­ast som med brin­nan­de enga­ge­mang delar med sig av nun­ne­li­vet vid klostret.

Årets lunch intas på mysi­ga Cesar­stu­gan ca. 12.45. Det ser­ve­ras buffé med fisk eller kött, sal­lad, bröd & kaf­fe. Dryck utö­ver vat­ten bekostas själv. Lokal­pro­du­ce­rat kött. Om du behö­ver spe­ci­al­kost anges det­ta vid anmälan.

Om väd­ret tillå­ter hop­pas vi på en topp­tur upp mot Mös­se­bergs forn­borg. Arke­o­log Anders Josefson är som van­ligt med och ori­en­te­rar oss i mänsk­li­ga spår.

Där­ef­ter åker vi längs med det som en gång var Horn­bor­ga havs­strand och gör även ett besök på Ekor­na­val­len. Här rör vi oss i en tids­pe­ri­od där allt fler forsk­nings­rön målar forn­ti­den i fasci­ne­ran­de färger.

Sista anmäl­nings­dag sön­dag 24 mars. Anmä­lan till Stu­di­e­främ­jan­det. Använd den­na länk för resa 31/3 från Skara:

https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/mars/tranrikesresa-i-platabergsbygd-31-mars/

 

Vid frå­gor om anmä­lan: Stu­di­e­främ­jan­det 0515–194 66

Infor­ma­tion om resan: Tor­björn Pers­son 076–88 420 88

Orga­ni­sa­tion och upp­lägg: Tor­björn Persson/Tellusgeologi.

Arrange­mang­et är i sam­ar­be­te med: Pla­tå­ber­gens Geo­park, Stu­di­e­främ­jan­det Söd­ra Ska­ra­borg-Ulri­ce­hamn och Cesarstugan.