Jag antar att ni nu lig­ger i start­gro­par­na för turist­sä­song­en 2019 – har ni någ­ra nyhe­ter inför sommaren?
- Ja, det blir geo­lo­gis­ka guid­ning­ar med geo­lo­ger­na Sven Åke Lar­son och Eva-Lena Tull­borg. Upp­läg­get består av före­läs­ning­ar med efter­föl­jan­de vand­ring­ar inne i gru­van. I övrigt fort­sät­ter barn­da­gar­na och de dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar­na med ung­do­mar. 

Jag har för­stått att just era dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar med ung­do­mar har bli­vit myc­ket upp­skat­ta­de. Kan du berät­ta lite mer om det projektet?
- Det star­ta­de för någ­ra år sedan som ett sam­ar­be­te med Inno­va­tum i Troll­hät­tan och det este­tis­ka pro­gram­met på Vads­bo­gym­na­si­et. Ung­do­mar­na i pro­jek­tet tog fram ett manus som låg till grund för vis­ning­ar­na de hade den som­ma­ren. Efter det har vi sökt bidrag från John Hedins och Gre­vil­lis fon­der, vi får allt­så inga kom­mu­na­la medel, och tar ut en grupp på 5–10 ung­do­mar per säsong. De använ­der sig av det förs­ta årets manus som bas, men arbe­tar om det allt eftersom. De har väl­digt fria hän­der och får själ­va utfor­ma dra­ma­guid­ning­ar­na. Vi vux­na fun­ge­rar som enbart boll­blank. De är fak­tiskt helt fan­tas­tis­ka och vi är så stol­ta över den här verksamheten.

Var­för ska man besö­ka kvarnstens­gru­van tyc­ker du?
- Ja, av fle­ra anled­ning­ar. Dels på grund av den vack­ra och rogi­van­de naturmil­jön där man kan se hur natu­ren genom växt­lig­het lik­som hål­ler på att ”ta till­ba­ka” plat­sen efter kvarnsten­bryt­ning­en. Det ger näs­tan en liten magisk käns­la. Och så för­stås på grund av den hiss­nan­de upp­le­vel­sen inne i gru­van där årmil­jo­ner­na blott­läggs genom lager av sten. Det är dess­utom en ”snäll” gru­va på så sätt att den är väl­dig till­gäng­lig, till och med sma­la rull­sto­lar kan man få in. Och inte minst så är de fina guid­ning­ar­na med ung­do­mar­na i sig värt ett besök.

Hur många besö­ka­re har ni årligen?
— För­ra året hade vi 4 000 besö­ka­re, varav 2 500 gick en gui­dad tur. Anta­let ökar lite för var­je år, vil­ket är väl­digt glädjande.

Hur kom­mer det sig att gru­van kal­las för ”Min­nes­fjäl­let”? Det är ju ing­et fjäll..?-
- Jo, här i Lug­nås kal­las den håla eller fla­ta yta i mar­ken som ska­pas där man tagit en kvarnsten för just fjäll. Det är ett gam­malt tra­di­tio­nellt uttryck som jag fak­tiskt inte rik­tigt vet var det kom­mer ifrån.

Hur ser fram­tids­pla­ner­na och visio­ner­na ut för kvarnstens­gru­van som besöks­mål ut?
Målet är att vi i fram­ti­den inte helt ska behö­va för­li­ta oss på ide­el­la kraf­ter utan kun­na ska­pa en tjänst. Det­ta för kon­ti­nu­i­tet och håll­bar­het på sikt. Vi tän­ker över­lag att vår verk­sam­het ska gene­re­ra inkoms­ter — inte bara för egen del utan ock­så för grann­ska­pet, vi köper till exem­pel in lokalt fika­bröd, det är allt­så ing­en av med­lem­mar­na som själv står och bakar. All­de­les nyli­gen har vi dess­utom bevil­jats lea­der­peng­ar som gör att vi under de när­mas­te två åren kom­mer att kun­na arbe­ta mer foku­se­rat – vi ska öka öppet­ti­der­na, skaf­fa vär­me inne i muse­et, byg­ga ut taket och öka akti­vi­te­ter­na. Vi pla­ne­rar bland annat att våra besö­ka­re ska få vara med och mala mjöl och baka bröd inne i stugan.

Var­i­från kom­mer ditt eget intres­se och enga­ge­mang för platsen?
När man bor här med den här fan­tas­tis­ka plat­sen pre­cis runt hör­net så känns enga­ge­mang­et fak­tiskt helt natur­ligt. Plat­sen ger ener­gi och lugn på sam­ma gång, så det går helt enkelt inte låta bli att vara enga­ge­rad! Dess­utom känns det väl­digt menings­fullt att job­ba med ung­do­mar och för­med­ling av den loka­la histo­ri­en på det sätt som vi gör.

Fak­ta gruvan:

  • Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik.
  • Bryt­ning­en av kvarn­ste­nar i Lug­nås star­ta­des från bör­jan av mun­kar från cister­ci­en­seror­den under 1100-talet.
  • Gruv­verk­sam­he­ten pågick fram till 1919 och var på 1850-talet stör­re än all annan indu­stri i Mari­estad sammantaget.
  • Lum­mig lövskog döl­jer idag myc­ket av de kilo­me­ter­långa skrot­stens­hö­gar­na, men runt om ber­get fin­ner man det arv som gam­la Lug­nå­sa­re läm­na­de efter sig i form av ca 600 dag­brott och 55 gru­vor, varav en allt­så är öppen för visning.
  • Besöks­om­rå­det Lug­nås Qvarnstens­gru­va inne­fat­tar ock­så muse­um, vagns­li­der och smedja.
  • Fas­ta öppet­ti­der maj-sep­tem­ber. Öppet ”näs­tan året runt” efter bok­ning (pri­va­ta vis­ning­ar, grupp-och buss­re­sor ) – utom då allt­för myc­ket is och snö för­hind­rar visning.

 

Text: Han­na Sundblad