Aktivitetskalender

Före­läs­ning: Ste­nen som levebröd

By 10 januari, 2019No Comments
Lid­kö­pings bibliotek
Ons­dag 20 mars 2019 kl. 18:30–20:00

Eric Julihn berät­tar om pla­tå­ber­gens ste­nin­du­stri­er genom tiderna.
Eric Julihn är civi­le­ko­nom och indu­stri­hi­sto­risk kon­sult. Han har arbe­tat med industri­arvs­frå­gor sedan 1970-talet med oli­ka offent­li­ga upp­drags­gi­va­re. Pub­li­ka­tions­lis­tan upp­tar bland annat en mono­gra­fi över For­sviks bruk. Han är ord­fö­ran­de vid arbets­livs­mu­se­et Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri och sty­rel­se­le­da­mot i Svens­ka indu­stri­min­nes­för­e­ning­en sedan 2013.
Gra­tis­bil­jett bokas från 13 mars i bib­li­o­te­kets recep­tion 0510–77 00 50. Medar­ran­gö­rer Väner­mu­se­et och Stu­di­e­för­bun­det Vuxenskolan.