Det­ta är ett till­fäl­le för dig som är intres­se­rad av geo­par­ker och geo­tu­rism att träf­fa and­ra med sam­ma intres­se. Lyss­na på när and­ra berät­tar hur de arbe­tar med des­sa frå­gor, dis­ku­te­ra och låt dig inspireras!

Bör­jar: 25 april 2018 09:00
Slu­tar: 25 april 2018 17:00

Anmä­lan & mer info: https://www.sgu.se/om-sgu/evenemang/kalendarium/workshop-geoturism-och-geopark-2018/

Pro­gram

8:30 Buss häm­tar upp vid Kal­mar Järnvägsstation
9:00 Buss häm­tar upp i Färjestaden
9:20 Buss anlän­der Mörbylånga
9:20–9:40 Fika
9:40–9:45 Välkommen!
9:45–10:15 Världs­ar­vet söd­ra Ölands odlings­land­skap — Emma Rydnér
10:15–10:45 Geo­par­ker i Sve­ri­ge 2018 – Lin­da Wickström
10:45–11:30 Goda exem­pel från Öland — Jan Mikaels­son och en repre­sen­tant från Ölandsguiderna
11:30–12:30  Lunch
12:30–14:00 Works­hop med dis­kus­sio­ner och grupparbeten
14:00–16:00 Gui­dad exkur­sion. Hur har geo­lo­gin påver­kat odlingslandskapet?
Senast kloc­kan 17 beräk­nas bus­sen kom­ma till Kal­mar (via Mör­by­långa och Färjestaden).