1 decem­ber 2022 | Berät­tat för: Anna Ber­gen­gren | Foto & film: Hen­rik Theodorsson

Jag har dri­vit mitt före­tag Även­tyr och Trail sedan 2018, med huvud­verk­sam­het på pla­tå­ber­gen Hal­le- och Hun­ne­berg. Jag erbju­der gui­da­de vand­ring­ar för både turis­ter och lokal­be­folk­ning­en, pri­vat­per­so­ner eller före­tag. Jag erbju­der ock­så löp­ning och cyk­ling i fina och spän­nan­de natur­om­rå­den. Akti­vi­te­ter­na kom­bi­ne­ras ofta med fika eller mat­lag­ning ute, gär­na runt en lägereld.

Allt grun­dar sig väl i… kär­le­ken till skog och natur, att få upp­le­va natu­ren i stort och smått, och så länge jag kan min­nas har jag varit nyfi­ken på plat­ser, mil­jö­er och före­te­el­ser. Från att jag blev vux­en var jag själv ute och vand­ra­de myc­ket och frå­ga­de mig själv: vad är det jag ser på de här plat­ser­na? Var­för är det en ruin här och var­för ser natu­ren ut som den gör? 

I bör­jan slä­pa­de jag all­tid med min familj ut så ofta jag kun­de, men sen trött­na­de de lite – då tog jag med mig mina vän­ner ut, men sen kun­de inte all­tid de hel­ler. Då föd­des tan­ken på att jag kanske skul­le bju­da med and­ra ut i natu­ren ock­så? Jag gick en gui­de­ut­bild­ning hös­ten 2017. Sedan star­ta­de jag mitt före­tag året efter, och det byg­ger helt enkelt på det jag tyc­ker är kul: att röra sig ute i natu­ren och laga god mat.

Jag är född och upp­växt på lan­det i tre­stads­om­rå­det, allt­så mel­lan Troll­hät­tan, Udde­val­la och Väners­borg. När jag var liten hade jag ing­en spe­ci­ell rela­tion till Hal­le- och Hun­ne­berg, mer än att vi åkt hit på någon sko­lut­flykt någon gång. Det var först i vux­en ålder som jag verk­li­gen upp­täck­te ber­gen när jag som nyin­flyt­tad stads­bo i Troll­hät­tan kän­de ett behov av att kom­ma ut i natu­ren och aktivt sök­te mig till fri­lufts­om­rå­den i närheten.

Om man föl­jer med mig ut på Hal­le- eller Hun­ne­berg så hit­tar en besö­ka­re för­hopp­nings­vis de här små stäl­le­na som man inte ser annars, som det inte är skyl­tat till. De fles­ta åker oftast bara till Ber­ga­går­den på Hun­ne­berg, men det finns så myc­ket mer – så stor vari­a­tion i natu­ren, och inte minst den mänsk­li­ga histo­ri­en. Man kan upp­le­va så myc­ket på så liten yta här, och sen kan du för­flyt­ta dig någ­ra kilo­me­ter till en annan del av ber­gen och då är det något helt annat igen! Det är fan­tas­tis­ka grund­för­ut­sätt­ning­ar om man vill job­ba med upp­le­vel­ser och som naturguide.

“Just den kom­bi­na­tio­nen fysisk rörel­se och mat­lag­ning upp­le­ver jag är väl­digt uppskattat.”

För min del tyc­ker jag det är kul att kun­na för­e­na fle­ra kon­cept, både mat­lag­ning och fysisk akti­vi­tet. Jag har haft någ­ra event med både trail­run­ning och med mountain­bi­ke, och där vi sam­ti­digt lagat god mat till­sam­mans ute i natu­ren. Just den kom­bi­na­tio­nen fysisk rörel­se och mat­lag­ning upp­le­ver jag är väl­digt uppskattat. 

Tyvärr ser jag nog att det skul­le vara svårt att liv­nä­ra sig på det här på hel­tid inom en snar fram­tid – men för­hopp­nings­vis kan jag göra det så små­ning­om. Jag har bör­jat i liten ska­la, men hop­pas ju för­stås att före­ta­get ska växa. Det hand­lar om att nå ut på ett bra sätt och göra män­ni­skor med­vet­na om att det finns såda­na här tjäns­ter. Det är sådant jag själv efter­sö­ker när jag är ute och reser — någon med kun­skap som gui­dar och visar det sevär­da på oli­ka platser.

“Om jag ska väl­ja någ­ra favo­rit­plat­ser på ber­gen, oj, det är svårt.”

Att se solen gå upp över slätt­om­rå­de­na en tidig mor­gon vid bran­ter­na vid Brag­nums klev är en av mina star­kas­te upp­le­vel­ser. Vid pre­dik­sto­len längst ut på nor­ra Hal­le­berg är det häf­tigt för där är natu­ren så annorlun­da, men gam­melskog kvar som fort­fa­ran­de inte bli­vit bru­kad. Och sen är det fak­tiskt spän­nan­de att bege sig in på ber­gen, över mos­sar­na och se spå­ren efter järn­vä­gen och torv­bryt­ning­en. Rör man sig rik­tigt stil­la en tidig mor­gon eller en sen kväll kan man få se djur­li­vet på ber­gen, kanske till och med en älg! 

Fred­rik Svens­son dri­ver gui­de- och trä­nings­fö­re­ta­get Även­tyr & Trail. Han erbju­der mat- och upp­le­vel­se­vand­ring­ar, guid­ning, trail­run­ning, mountain­bi­ke­cyk­ling på och kring Hal­le- och Hun­ne­berg. Läs mer om Fred­rik och hans verk­sam­het här >

Den­na arti­kel är ska­pad med medel från: