Muse­et är belä­get på Rem­ningstorps egen­dom i Egg­by och ger en bild över skogs­bru­kets och skogs­ut­bild­ning­ens utveck­ling och för­änd­ring från tidigt 1900-tal till 1980-talet. Muse­et inne­hål­ler red­skap och maski­ner för mark­be­red­ning, plan­te­ring, fäll­ning och trans­port och en unik sam­ling med 100-talet motor­så­gar från 1930 och fram­åt. Stör­re delen av före­må­len i sam­ling­ar­na kom­mer från Spar­re­sä­ters Skogs­bruks­sko­la som efter en 60-årig verk­sam­het inom skogs­ut­bild­ning lades ned 2015. Dess­utom finns rikt utrus­ta­de arbets­plat­ser för smed och hovslagare.

På gångav­stånd från muse­et finns ett av Sve­ri­ges för­näms­ta arbo­re­tum med träd från hela nor­ra halvklotet.

  • Muse­et är öppet för vis­ning efter överenskommelse.
  • Kaf­fe­ser­ve­ring kan ord­nas vid boka­de gruppbesök.
  • Muse­et drivs av Nor­ra Bil­lings Hembygdsförening.
  • För ytter­li­ga­re infor­ma­tion se hem­si­da

Kon­takt för bok­ning:
Rune Gus­tavs­son 070–604 63 57
Ola Wirt­berg 070–855 88 23

Hit­ta Hit